Zákazky podľa §9 ods.9

Zimná údržba – odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií a spevnených plôch- parkovísk v obci Liptovská Osada  na obdobie r. 2015.
Dokument na stiahnutie
Zmluva o zimnej údržbe – príloha ku výzve
Zverejnené 03. 01. 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk
Výzva na  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na realizáciu stavby   „ STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU LIPTOVSKÁ OSADA 369 – II. etapa“. 
Dokument na stiahnutie
Zverejnené: 01.01.2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk

 

 

Comments are closed.