Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Schválené dokumenty

Schválené dokumenty

 Schválené obecné dokumenty
18. 12. 2023 Čerpanie finančného rozpočtu 2021 - 2023 a finančný rozpočet na roky 2024 - 2026
15. 12. 2023 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIPTOVSKÁ OSADA č. 8 /2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
15. 12. 2023 VZN č. 07/2023 o určení výšky dotácie na mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia
06. 12. 2023 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Liptovská Osada 
02. 12. 2023 VZN č. 2/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby a Zariadení pre seniorov Liptovská Osada
02. 12. 2023 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA č. 5/2023 o miestnych daniach na území Obce Liptovská Osada a časti Korytnica
01. 12. 2023 Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2023 o pohrebníctve
10. 11. 2023 VZN 4/2023 o ochrannom pásme obecného cintorína
31. 08. 2023 VZN č. 3/2023 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ a na činnosť školských zariadení 
08. 08. 2023 Prevádzkový poriadok zberného dvora v Liptovskej Osade
15. 06. 2023 Záverečný účet obce Liptovská Osada za rok 2022
15. 06. 2023 VZN č. 1/2023 o podmienkach poskytovania stravovania pre osoby, ktoré poberajú starobný dôchodok s trvalým pobytom v obci Liptovská Osada v jedálni ZOS a ZpS Liptovská Osada
26. 04. 2023 VZN č. 4/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas, alebo na určitom mieste na území obce Liptovská Osada
21. 12. 2022 VZN č. 6/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských zariadení
21. 12. 2022 VZN č. 10/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia
13. 12. 2022 Zásady odmeňovania poslancov
13. 12. 2022 Schválený rozpočet obce Liptovská Osada na rok 2023
13. 12. 2022 VZN č. 9/2022 Zásady tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 Zákona č. 369/90 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
13. 12. 2022 VZN OBCE LIPTOVSKÁ OSADA č. 8/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13. 12. 2022 VZN OBCE LIPTOVSKÁ OSADA č. 7/2022 o miestnych daniach na území Obce Liptovská Osada a časti Korytnica
24. 06. 2022 Záverečný účet Obce Liptovská Osada a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
13. 12. 2021 Rozpočet obce Liptovská Osada na rok 2022
12. 07. 2021 Štatút obce Liptovská Osada
08. 06. 2021 Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
17. 12. 2018 Dodatok č. 1. k zásadám odmeňovania poslancov OZ
27. 08. 2010 Zásady vybavovania sťažností
19. 07. 2010 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Liptovská Osada

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia nedeľa 25 február 2024, 20:30:50.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.