Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Schválené dokumenty

Schválené dokumenty

 Schválené obecné dokumenty
18. 02. 2022 VZN č. 1/2022 o  podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby a Zariadení pre seniorov Liptovská Osada.
10. 12. 2021 VZN 4/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťaťa MŠ a dieťaťa školského zariadenia.
13. 12. 2021 VZN 6/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Liptovská Osada
13. 12. 2021 VZN 5/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13. 12. 2021 Rozpočet obce Liptovská Osada na rok 2022
08. 12. 2021 Zásady odmeňovania poslancov
08. 12. 2021 VZN 3/2021 - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Liptovská Osada
12. 11. 2021 VZN č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy
15. 09. 2021 VZN č. 1/2021 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce Liptovská Osada
12. 07. 2021 Štatút obce Liptovská Osada
08. 06. 2021 Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
08. 06. 2021 Záverečný účet Obce Liptovská Osada a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
16. 12. 2020 VZN č. 6/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
16. 12. 2020 VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Liptovská Osada
16. 12. 2020 VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
16. 12. 2020 VZN č. 3/2020 o miestnych daniach na území Obce Liptovská Osada a časti Korytnica
15. 12. 2020 Schválený rozpočet na rok 2021
25. 08. 2020 VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania stravovania pre osoby, ktoré poberajú starobný dôchodok s trvalým pobytom v obci Liptovská Osada v jedálni ZOS a ZpS Liptovská Osada
12. 07. 2020 VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby a Zariadení pre seniorov v Liptovskej Osade
12. 06. 2020 Záverečný účet obce Liptovská Osada za rok 2019
30. 08. 2020 VZN č. 6/2019 O  URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE A NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
18. 07. 2019 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liptovská Osada č. 5/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby – sociálnej služby a o spôsobe a výške úhrad za opatrovateľskú službu v obci Liptovská Osada.
18. 07. 2019 VZN č. 4/2019 O podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o  úhradách za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby a Zariadení pre seniorov Liptovská Osada.
29. 05. 2019 VZN č. 1/2019 - Zásady tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch
06. 05. 2019 VZN č. 2/2019 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území Obce Liptovská Osada
17. 12. 2018 Dodatok č. 1. k zásadám odmeňovania poslancov OZ
16. 04. 2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 Obce Liptovská Osada o  podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o  úhradách za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby a Zariadení pre seniorov Liptovská Osada.
22. 12. 2017 Dodatok č. 1 k VZN obce   Liptovská Osada č. 02/2016 o miestnych daniach na území Obce Liptovská Osada a časti Korytnica
18. 12. 2017 DODATOK č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018
01. 09. 2017 VZN OBCE LIPTOVSKÁ OSADA č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia
15. 07. 2017 VZN č. 1/2017 o prideľovaní obecných nájomných bytov
19. 12. 2016 VZN 2/2016 o miestnych daniach na území Obce Liptovská Osada a časti Korytnica
28. 12. 2015 Dodatok č. 1 k VZN 2/2014 o miestnych daniach na území obce Liptovská Osada a časti Korytnica
28. 12. 2015 VZN 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
28. 12. 2015 VZN 1/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
27. 08. 2010 Zásady vybavovania sťažností
19. 07. 2010 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Liptovská Osada

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia nedeľa 15 máj 2022, 19:35:26.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.