Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Opatrovateľská služba

Zariadenie opatrovateľskej služby a Zariadenie pre seniorov

Vedúca Zariadenia opatrovateľskej služby:

Mgr. Mária Vieriková

Telefón:

+421 44 4396442, 0950 504 659

senior

Zoznam žiadateľov o sociálnu službu

Zariadenie nemá právnu subjektivitu.

Poskytujeme sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Do zariadenia sa žiadateľ prijíma na základe žiadosti o prijatie, ku ktorej je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Medzi klientom a zariadením sa uzatvára zmluva, ktorá obsahuje deň začatia poskytovania sociálnych služieb, cena, práva a povinnosti zúčastnených strán.

Zariadenie sídli v jednej budove a je situované v blízkosti katolíckeho kostola.

Neďaleko zariadenia je aj pošta, potraviny, cukráreň, reštaurácia.

V našom zariadení sa snažíme vytvoriť klientom náhradný domov, dôstojné prežívanie jesene ich života v rodinnej atmosfére, vzájomnej dôvere  a porozumení.

v Zariadení opatrovateľskej služby s kapacitou 15 lôžok

sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

v Zariadení pre seniorov s kapacitou 7 lôžok

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

poskytujeme:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

- sociálne poradenstvo

- sociálnu rehabilitáciu

- ošetrovateľskú starostlivosť

- celodenné stravovanie

- upratovanie,pranie, žehlenie osobného šatstva

- úschovu cenných vecí

- ubytovanie –v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách

zabezpečujeme:

- návštevu všeobecného lekára

- návštevu kňaza

ponúkame:

- služby pedikérky a kaderníčky

- voľnočasové aktivity- klientom je k dispozícií záhrada s lavičkami a spoločenská miestnosť v ktorej, majú možnosť pozerať filmy a dokumenty v televízii, hranie spoločenských hier, posedenia, spoločný rozhovor, spoločné akcie, oslavy, vystúpenia folklórnych skupín...

Poskytovanie sociálnych služieb v ZOS a ZPS sa riadi Všeobecne záväzným nariadením obce č.2/2023.

V prípade otázok Vám radi odpovieme na  telefónnych číslach : 0950 504 659

Dokumenty na stiahnutie:

ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

ŽIADOSŤ O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY

ZOZNAM DOKLADOV A OSOBNÝCH VECÍ POTREBNÝCH PRI PRIJATÍ KLIENTA

VYHLÁSENIE o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

Obec Liptovská Osada okrem poskytovania opatrovateľskej služby v Zariadení opatrovateľskej služby, zabezpečuje podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - Opatrovateľskú službu priamo v byte, prednostne pre tých občanov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce a ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby.
Na objasnenie postupu konania pre získanie rozhodnutia o opatrovateľskej službe doma  uvádzame v bodoch jednotlivé kroky:

1. Na Obec Liptovská Osada občan podá žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby doma

2. K žiadosti sa pripojí

- potvrdenie o príjme občana, alebo spoločne posudzovaných osôb
- posudok posudkového lekára

( informácie na obecnom úrade)

Na základe posúdenia sociálnou komisiou a posudkovým lekárom Obec vydá rozhodnutie o opatrovateľskej službe, ktorá sa bude poskytovať na základe zmluvy medzi obcou a občanom.

Opatrovateľská služba sa nemôže poskytovať občanovi, na ktorého je vyplácaný príspevok za opatrovanie, alebo využíva asistenčnú službu.

Donášková služba obedov:

Obec Liptovská Osada- donášková služba, týmto oznamuje občanom, ktorým sa dovážajú obedy zo Zariadenia opatrovateľskej služby, že lístky na obed im už nebude kupovať opatrovateľka, ale lístky si občania kúpia osobne, alebo prostredníctvom detí, príbuzných, či susedov priamo v Zariadení opatrovateľskej služby v prvý a posledný utorok v mesiaci. Úhrady za donášku stravy si budú robiť osobne, alebo prostredníctvom svojich detí a príbuzných do pokladne obecného úradu po zrátaní počtu donášok opatrovateľkou. O výške úhrady Vám bude vystavený lístok s konečnou sumou. Úhradu je potrebné vykonať do 12 dňa v nasledujúcom mesiaci.
Ďalej upozorňujeme na to, že donáška sa bude vykonávať spôsobom, že čistý podpísaný obedár bude pripravený pri vchode do domu s lístkom, kde bude napísané meno a dátum ďalšieho obedu. Pri objednaní dvoch obedov budú pripravené dva obedáre a dva lístky podpísané s dátumom, kedy požadujú obed. Na jeden pracovný deň sa objednáva jeden obed na 1 osobu, maximálne 2 obedy na deň a na osobu.
Toto opatrenie sa prijíma po zhodnotení efektívnosti práce obecným zastupiteľstvom a z dôvodu zefektívnenia roznášky obedov a skrátenia rozvozného času a z dôvodu, že donášková služba nemá v náplni práce výber financií, ani hmotnú zodpovednosť za prijaté platby.

Podrobnosti o spôsobe poskytovania donáškovej služby, o spôsobe platenia  za túto službu upravuje Všeobecne záväzné nariadenia obce č. 1/2023

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia utorok 23 júl 2024, 09:10:04.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.