Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Starosta obce

Starosta obce

Starosta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Funkcie starostu:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
 • vykonáva obecnú správu
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom
 
Ing. Róbert Kuz...

Ing. Róber Kuzma, starosta obce
Vek: narodený v roku 1969, ženatý, 2 deti

Vzdelanie: VŠLD Zvolen - lesnícka fakulta

 

Majetkové priznanie starostu obce Liptovská Osada za rok 2023

Ročné zúčtovanie dane starostu obce za rok 2022

Majetkové priznanie starostu obce Liptovská Osada za rok 2022

Volebný program na volebné obdobie rokov 2022-2026

 • NÁMESTIE OBCE

V lokalite pred obecným úradom obec zrealizuje vybudovanie námestia, ktoré bude pozostávať z vydláždených plôch kombinovaných s okrasnými drevinami a zeleňou, ktoré budú doplnené oddychovými prvkami.     

 • POKRAČOVANIE V REKONŠTRUKCII KOSTOLA NA NÁMESTÍ OBCE

Po zrealizovaní obnovy fasády veže kostola a náteru strechy bude obec pokračovať v obnove fasády lode a rekonštrukcii interiéru objektu a interiéru veže.  

 • KOMPLEXNÉ VYRIEŠENIE PROBLÉMU ZATÁPANIA LOKALITY RADOVIEK

Problém vytápania Radoviek v čase prudkých nárazových lejakov  bude obec riešiť vybudovaním retenčnej nádrže a presmerovaním potôčka tečúceho z Dlhých severne od radovej zástavby.  

 • POKRAČOVANIE V ODKANALIZOVANÍ OBCE

Obec bude pokračovať v spolupráci so správcom kanalizácie Vodárenskou spoločnosťou  Ružomberok a.s. pri budovaní ďalších kanalizačných stôk. Po vybudovaní kanalizácie na konkrétnej ulici obec zrealizuje položenie nového asfaltového koberca.

 • MODERNIZÁCIA A ROZŠÍRENIE MIESTNEHO ROZHLASU

Obec zabezpečí výmenu rozhlasových reproduktorov, ktoré budú nainštalované na stĺpoch elektrického vedenia. Miestny rozhlas bude rozšírený na uliciach – „Krivý kút“ a „IBV Pod Žiarom“. Pôvodné stĺpy miestneho rozhlasu budú z pozemkov odstránené. 

 • POLOŽENIÉ ASFALTOVÉHO KOBERCA NA MIESTNU KOMUNIKÁCIU „ POD ŽIAROM“

Cieľom tejto investičnej akcie je zvýšiť kvalitu panelovej miestnej komunikácie na ulici  „IBV Pod Žiarom“  položením asfaltového koberca o hrúbke 5 cm.

 • POLOŽENIE NOVÉHO ASFALTOVÉHO KOBERCA NA ULICI 1. MÁJA
 • REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA NA STAROM CINTORÍNE , VYBUDOVANIE PRÍSTUPOVÉHO CHODNÍKA A URNOVÉHO HÁJA

V roku 2021 obec sprístupnila severovýchodnú časť starého cintorína. Ďalej bude pokračovať v rekonštrukcii oplotenia, výmeny brány, vybudovaním chodníka k urnovému háju, ktorý bude situovaný v juhozápadnej časti cintorína.  

 • MODERNIZÁCIA ČASTI ULICE OD RÍMSKOKATOLÍCKEHO KOSTOLA PO OBECNÝ ÚRAD

Po ukončení v súčasnosti prebiehajúcej výstavby kanalizácie od budovy pošty po obecný úrad obec zrealizuje vybudovanie chodníka a to od fary po ľavej strane okolo budovy pošty až po Korytnickú ulicu. Následne obec na odkanalizovanej ulici zrealizuje položenie asfaltového koberca.

 • IBV ZA TURŇOU

Obec zabezpečila vypracovanie projektových dokumentácií potrebných na vydanie územných a stavebných povolení na vybudovanie inžinierskych sietí v plánovanej IBV Za Túrňou. Na základe právoplatných stavebných povolení obec požiada správcov inžinierskych sietí o zaradenie výstavby sietí do ich investičných programov.

 • MODERNIZÁCIA AUTOCAMPINGU LIPTOVSKÁ OSADA

Sprístupnenie časti autocampingu pre verejnosť obec zabezpečí rekonštrukciou západnej časti prízemia objektu s cieľom možnosti usporiadavania menších spoločensko-rodinných udalostí.

 • POKRAČOVANIE V REKONŠTRUKCII ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Obec bude pokračovať v rekonštrukcii zdravotného strediska vybudovaním výťahu pre imobilné osoby a modernizáciou sociálnych zariadení.

 • REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNCH ZARIADENÍ MALEJ SÁLY KULTURNÉHO DOMU A  NAPOJENIE OBJEKTU NA KANALIZÁCIU
 • VYZNAČENIE KRIŽOVATIEK V OBCI DOPRAVNÝMI ZNAČKAMI
 • PODPORA ROZŠIROVANIA OPTICKEJ SIETE V OBCI
 • PODPORA VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH, ŠPORTOVÝCH A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH ZLOŽIEK PÔSOBIACICH V OBCI

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

 • Posledná aktualizácia nedeľa 14 júl 2024, 23:18:38.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.