Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia - rok 2019

VZN 7/2019 Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Osada č. 7/2019 - požiarny poriadok
VZN 9/2019 Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Osada č. 9/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - zrušené
VZN 10/2019 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 10/2019 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené
VZN 8/2019 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 08/2019 - Miestne dane na území obce Liptovská Osada a časti Korytnica - zrušené
VZN 6/2019 VZN č. 6/2019 O  URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE A NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ .
VZN 5/2019 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liptovská Osada č. 5/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby – sociálnej služby a o spôsobe a výške úhrad za opatrovateľskú službu v obci Liptovská Osada.
VZN 4/2019 VZN č. 4/2019 O podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o  úhradách za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby a Zariadení pre seniorov Liptovská Osada.
VZN 3/2019 VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania stravovania pre osoby, ktoré poberajú starobný dôchodok s trvalým pobytom v obci Liptovská Osada v jedálni ZOS a ZpS Liptovská Osada - zrušené
VZN 1/2019 VZN č. 1/2019 - Zásady tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 Zákona č. 369/90 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
VZN 2/2019 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2019 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území Obce Liptovská Osada

 

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia nedeľa 25 február 2024, 20:30:50.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.