Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia - rok 2018

VZN 6/2018 Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019 - zrušené
VZN 5/2018 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Liptovská Osada - zrušené
VZN 4/2018 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADNIE OBCE LIPTOVSKÁ OSADA O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A  DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY - zrušené
VZN 3/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2018 o miestnych daniach na území obce Liptovská Osada a časti Korytnica - zrušené
VZN 2/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2018 obce Liptovská Osada o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby a Zariadení pre seniorov Liptovská Osada.
VZN 1/2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov a ŤZP - zrušené

 

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia nedeľa 15 máj 2022, 19:35:26.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.