Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia - rok 2022

VZN 4/2022 VZN č. 4/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas, alebo na určitom mieste na území obce Liptovská Osada
VZN 10/2022 VZN č. 10/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia - zrušené
VZN 6/2022 VZN č. 6/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských zariadení - zrušené
VZN 8/2022 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIPTOVSKÁ OSADA č. 8/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené
VZN 7/2022 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIPTOVSKÁ OSADA č. 7/2022 o miestnych daniach na území Obce Liptovská Osada a časti Korytnica - zrušené
VZN 9/2022 VZN č. 9/2022 Zásady tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 Zákona č. 369/90 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
VZN 5/2022 VZN č. 5/2022 o podmienkach poskytovania stravovania pre osoby, ktoré poberajú starobný dôchodok s trvalým pobytom v obci Liptovská Osada v jedálni ZOS a ZpS Liptovská Osada - zrušené
VZN 3/2022 Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 o organizácii miestneho referenda
VZN 2/2022 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o udržiavaní čistoty na území obce Liptovská Osada a ochrana verejnej zelene
VZN 1/2022 VZN č. 1/2022 o  podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby a Zariadení pre seniorov Liptovská Osada. - zrušené

 

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia nedeľa 19 máj 2024, 20:19:45.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.