Dnes je , meniny má
Výročná schôdza MO Zväzu protifašistických bojovníkov


Správa o činnosti MO SZPB za rok 2009 a plán práce na rok 2010

Naša organizácia má v súčasnosti 25 členov , ktorých priemerný vek dosahuje 78 rokov. Členovia organizácie sa podieľajú na rôznych verejnoprospešných prácach v p obci ako je napr. čistenie okolia v rámci katastra obce od rázcestia Korytnice až po Hlaváč. Nazbieraných bolo v jarných mesiacoch 26 igelitových vriec rôzneho odpadu, / PET fľaše a rôzny iný komunálny odpad /. Zúčastnili sme sa úpravy okolia pamätníka SNP a Sovietskych parašutistov ako aj vyrovnávanie a planírovanie zeminy v parku okolo Domu služieb . Okrem toho sme sa podieľali aj na rôznych iných prácach podľa potrie obce.

Zúčastnili sme sa osláv 65 výročia SNP v Banskej Bystrici a aj v našej obci. Usporiadali sme v spolupráci s klubom dôchodcov výlet na Magurku spojený s opekaním špekačiek a občerstvením. Navštevujeme dlhodobo nemocných členov, ktorým venujeme pri návšteve malú pozornosť.

Čo sa týka schôdzkovej činnosti všetky aktuálne veci, ktoré súvisia s našou organizáciou prejednávame v klube dôchodcov kde sa pravidelne stretávajú naši členovia a to v utorok a piatok

Plán práce na rok 2010

  1. Zúčastniť sa osláv 65 výročia oslobodenia obce Liptovská Osada
  2. Zúčastňovať sa pri prácach na čistení pamätníka SNP Sovietskych parašutistov
  3. Zúčastniť sa na oslavách výročia SNP
  4. Zúčastňovať sa prác na čistení katastra obce a to v jarných mesiacoch
  5. Navštevovať dlhodobo nemocných a starších členov našej organizácie
  6. Usporiadať výlet členov podľa aktuálneho rozhodnutia
  7. Navštíviť jedno kultúrne podujatie napr. folklórne slávnosti alebo divadlo
  8. Navrhujem aby deň vypálenia našej obce t.j. 28.3. bol vyhlásený obcou ako pamätný deň našej obce a tento sa aj uctil. V tento deň boli zastrelení 3 občania našej obce a v obci vypálených 17 rodinných domov vrátane hospodárskych budov

Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým členom našej organizácie za aktívnu činnosť v našej organizácii na vyššie spomenutých akciách. Poďakovať sa chcem ďalej vedeniu obce na čele so starostom Ing. Kuzmom za pomoc, ktorú venuje našej organizácii ako aj za finančnú podporu pri rôznych podujatiach našej organizácie.

Prajem Vám všetkým pokojné a požehnané prežitie vianočných sviatkov a veľa pevného zdravia do nového roku.

V Liptovskej Osade dňa 13.12.2009
Výročná schôdza ZPB - 13. december 2009
Výročná schôdza ZPB - 13. december 2009
Výročná schôdza ZPB - 13. december 2009
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 14.12.2009