Dnes je , meniny má
Opatrovateľská starostlivosť

Obec Liptovská Osada týmto oznamuje občanom, ktorým sa dovážajú obedy zo Zariadenia opatrovateľskej služby, že lístky na obed im už nebude kupovať opatrovateľka, ale lístky si občania kúpia osobne, alebo prostredníctvom detí, príbuzných, či susedov priamo v Zariadení opatrovateľskej služby v utorky a štvrtky. Úhrady za donášku stravy si budú robiť osobne, alebo prostredníctvom svojich detí a príbuzných do pokladne obecného úradu po zrátaní počtu donášok opatrovateľkou. O výške úhrady Vám bude vystavený lístok s konečnou sumou. Úhradu je potrebné vykonať do 12 dňa v nasledujúcom mesiaci.
Ďalej upozorňujeme na to, že donáška sa bude vykonávať spôsobom, že čistý podpísaný obedár bude pripravený pri vchode do domu s lístkom, kde bude napísané meno a dátum ďalšieho obedu. Pri objednaní dvoch obedov budú pripravené dva obedáre a dva lístky podpísané s dátumom, kedy požadujú obed. Na jeden pracovný deň sa objednáva jeden obed na 1 osobu, maximálne ale 2 obedy na deň a osobu.
Toto opatrenie sa prijíma po zhodnotení efektívnosti práce obecným zastupiteľstvom a z dôvodu zefektívnenia roznášky obedov a skrátenia rozvozného času a z dôvodu, že donášková služba nemá v náplni práce výber financií, ani hmotnú zodpovednosť za prijaté platby.

Ďalej upozorňujeme, že od 1.7. 2019 sa bude meniť cena roznášky, spôsob a aj výška príspevku obce na stravu na základe uznesenia obecného zastupiteľstva. Bližšie informácie budú oznámené v časovom predstihu.

Umiestňovanie prestarlých obyvateľov v zariadeniach sociálnej starostlivosti je čoraz náročnejšie. Kompetencie v tejto oblasti budú spočívať čoraz viac na samosprávnych orgánoch obce. Bude potrebné hľadať možnosti a východiská a zabezpečenia služieb pre občanov odkázaných na pomoc.

Starostlivosť o občanov v dôchodkovom veku v súčasnosti pozostáva zo zabezpečenia opatrovateľskej služby. V Liptovskej Osade sa nachádza zariadenie opatrovateľskej služby „Nádej“ s lôžkovou časťou a kapacitou 15 lôžok. Zariadenie je situované ako charitatívna stavba vedľa kostola v centre obce. Zariadenie slúži okrem vlastnej obce i pre spádovú oblasť Liptovská Lúžna a Liptovské Revúce. V zariadení opatrovateľskej služby sú zriadené i priestory pre Klub dôchodcov.

Zariadenie opatrovateľskej služby v Liptovskej Osade Bc. Mária Kotúsová - vedúca zariadenia opatrovateľskej služby v Liptovskej Osade Zariadenie opatrovateľskej služby v Liptovskej Osade - izba pre jednu osobu Pohodlie v izbách ubytovaných občanov
Vedúca Zariadenia opatrovateľskej služby:
Mgr. Mária Kotúsová
Telefón:
+421 44 4396442
PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DO ZpS a ZOS LIPTOVSKÁ OSADA
Obyvatelia zariadenia pri obede Stravovacie stredisko Zariadenia opatrovateľskej služby v Liptovskej Osade Pohodlná izba pre dve osoby Možnosť vydávania stravy pre občanov
Zariadenie opatrovateľskej služby v Liptovskej Osade Výdaj obedov v ZOS -  Danka Veselovská Práca v kuchyni ZOS -  Mária Michalová Zariadenie opatrovateľskej služby v Liptovskej Osade
  Zariadenie opatrovateľskej služby v Liptovskej Osade Zariadenie opatrovateľskej služby v Liptovskej Osade  

Obec Liptovská Osada okrem poskytovania opatrovateľskej služby v Zariadení opatrovateľskej služby – Nádej, zabezpečuje podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - opatrovateľskú službu priamo v byte, prednostne pre tých občanov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce a ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby.

Podrobnosti o spôsobe poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe platenia úhrad za túto službu upravuje Všeobecne záväzné nariadenia obce č. 7/2009.


Na objasnenie postupu konania pre získanie rozhodnutia o opatrovateľskej službe uvádzame v bodoch jednotlivé kroky:

1. Na Obec Liptovská Osada občan podá žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby.

2. K žiadosti sa pripojí :

- potvrdenie o príjme občana, alebo spoločne posudzovaných osôb
- posudok posudkového lekára ( informácie na obecnom úrade)

Na základe posúdenia sociálnou komisiou a posudkovým lekárom Obec vydá rozhodnutie o opatrovateľskej službe, ktorá sa bude poskytovať na základe zmluvy medzi obcou a občanom.

Opatrovateľská služba sa nemôže poskytovať občanovi, na ktorého je vyplácaný príspevok za opatrovanie, alebo využíva asistenčnú službu.

Výška úhrady za opatrovateľskú službu (VZN 7/2009)
Mesačný celkový príjem osamelo
žijúceho občana:
Platba za hodinu poskytnutej
služby €/ hod.
Od 1,3 násobku živ. minima do 223 € 0,27 €
od 223 € - 254,99 € 0,37 €
od 255 € - 287,99 € 0,46 €
od 288 € - 321,99 € 0,56 €
od 322 € - 354,99 € 0,70 €
od 355 € a viac 0,83 €
   
Zariadenie opatrovateľskej služby v Liptovskej Osade
Zariadenie opatrovateľskej služby v Liptovskej Osade
Spoločenská miestnosť
Interiér ZOS Liptovská Osada
Výťah pre imobilných občanov v ZOS Liptovská Osada
Výdajňa jedla
Doplnky vlastnej tvorby ubytovaného
Z tvorby pána Činčuru
Z tvorby pána Činčuru
Z tvorby pána Činčuru
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 11.03.2019