Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
 
Pozvánka na divadelno-folklórne vystúpenie
27. 10. 2019
PozvánkaFolklór Osaďan Vás všetkých pozýva na divadelno-folklórne vystúpenie "Zelenô jablko, alebo ako sme sa vzali", ktoré sme pre Vás pripravili na deň 16. novembra 2019 o 16.30 vo Veľkej tanečnej sále v Liptovskej Osade.
Verejná vyhláška - oznámenie
22. 10. 2019
Obec Liptovská Osada, stavebný úrad príslušný podľa §117ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení zmien a doplnení podľa §88 oznamuje, že podľa §18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní začalo konanie o odstránení stavby vlastníkovi "Mgr. Mária Vanovčanová, trvale bytom Azalková 6531/24, 974 01 Banská Bystrica" na stavbu "Hospodárska budova".... (dokument na stiahnutie)
Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu
02. 10. 2019
Dňa 2.10.2019 bola obci Liptovská Osada, stavebný úrad - oddelenie stavebného poriadku a životného prostredia doručená žiadosť Pavla Kurillu, bytom Liptovská Osada 227 o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond k.ú. Liptovská Osada. (dokument na stiahnutie)
Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu
02. 10. 2019
Dňa 2.10.2019 bola obci Liptovská Osada, stavebný úrad - oddelenie stavebného poriadku a životného prostredia doručená žiadosť spoločnosti Bobell, s.r.o., Liptovská Osada 200 o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond k.ú. Liptovská Osada. (dokument na stiahnutie)
Registrácia chovu hospodárskych zvierat a tlačivá na stiahnutie
28. 09. 2019
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš príslušná podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na zááklade vývoja situácie AMO v SR zaslala nasledovné usmernenie pre chovateľov ošípaných:
Usmernenie Tlačivá
Ambulantný predaj - usmernenie Registrácia chovu ošípaných
Postup pri registrácii chovu  

Pozvánka na Valné zhromaždenie
28. 09. 2019
Výbor Združenia vlastníkov lesných pozemkov, Pozemkové spoločenstvo Liptovská Osada Vás pozýva na Valné zhroaždenie, ktoré sa bude konať dňa 12. októbra 2019 o 15.00 hodine vo veľkej sále Kultúrneho domu v Liptovskej Osade (pozvánka)
Program odpadového hospodárstva obce Liptovká Osada
23. 07. 2019
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 –2020 (ďalej len „POH SR 2016 – 2020“) schválila vláda Slovenskej republiky dňa 14. októbra 2015. POH SR 2016 - 2020 je základným plánovacím a strategickým dokumentom pre odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky na obdobie piatich rokov. (dokument na stiahnutie) Program odpadpvého hospodárstva bol dna 23. júla 2019 schválený.
SPÄTNÝ ZBER OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK
03. 04. 2019
Občania môžu odovzdať opotrebovanú pneumatiku distribútori pneumatík, ktorý je povinný bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky ju bezplatne prevziať (§ 69 ods. 8 zákon o odpadoch). V prípade, že Vám ju neprevezme pneuservis, Obec Liptovská Osada umožňuje bezplatne odovzdať opotrebované pneumatiky do dvora pri Hasičskej zbrojnici. Viac...
Oznam o legislatívnych zmenách v triedených odpadoch
24. 02. 2019
Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať o dôležitých legislatívnych zmenách (vyhlásené v Zbierke zákonov SR dňa 28.11.2018), ktoré prinášajú zmeny v poplatkoch za uloženie odpadov... viac...
Zmena správnych poplatkov
03. 01. 2018
Zákonom č. 238/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z- o správnych poplatkoch Podľa Čl. IV, položky 14 a 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1. 1. 2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou. (dokument na stiahnutie)
Trieďme odpad, má to zmysel
Upozornenie
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste


Nové dokumenty
na úradnej tabuli
VZN č. 7/2019 - návrh
Nariadenia záväznej časti a zmeny Doplnku č. 2 UPN obce Liptovská Osada
Správa o hospodárení obce za 1. polrok 2019
Vývoj podielových daní v roku 2019
Územný plán obce - doplnok č. 1
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci november
Územný plán obce - doplnok č. 2
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2019
Informačná povinnosť
Tepovanie - Lucia Ondrejková
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Pohľadnice, magnetky a Čarovný Liptov v ponuke
Publikácie História školstva a Skoro zabudnutí
Pohľadnice obce Liptovská Osada, magnetky
Kniha Čarovný Liptov
Kútik pre dušu
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LIPTOVSKÁ OSADA na roky 2018 - 2022

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Juraj Saniga - predseda
0907 601 705
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Peter Mydliar - strojník
0911 610 167
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 10.11.2019