Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
 
 
 
Výsledky voľby prezidenta SR v obci Liptovská Osada - I. kolo
17. 03. 2019
Oznam Urbárskeho spolku p.s., Liptovská Osada
16. 03. 2019
Osadský urbársky spolok p.s. Liptovská Osada vyhlasuje výberové konanie na dodávateľa ťažbových prác a odberateľa drevnej hmoty. Záujemca je povinný v ponuke uviesť svoje meno, resp. obchodný názov, sídlo,identifikačné údaje, a tiež či je platca DPH. Ponuka ja záväzná a na jej základe bude vypracovaná záväzná zmluva. Podmienky a kritéria schválené výborom pozemkového spoločenstva sú
uvedené v prílohe tohto oznamu
Výberové konanie na dodávateľa ťažobných prác
Výberové konanie na odberateľa drevnej hmoty
Oznam Urbárskeho spolku p.s., Liptovská Osada
11. 03. 2019
Vedenie Osadského urbárskeho spolku p.s. oznamuje všetkým členom, že bola zriadená e-mailová schránka pre komunikáciu s vedením OUS p.s.
adresa: urbarosada@gmail.com
Vedenie Osadského urbárskeho spolku p.s. oznamuje všetkým členom, že z dôvodu organizačných a technických zmien, nebude dočasne k dispozícii pravidelný čas pre členov, ale v prípade potreby riešenia urbárskych záležitostí, je potrebné telefonicky kontaktovať predsedu výboru na tel. 0915 459 173, prípadne iného člena výboru a dohodnúť si stretnutie na konkrétny termín. Ďakujeme za porozumenie.
Oznam o donáške stravy
11. 03. 2019
Obec Liptovská Osada týmto oznamuje občanom, ktorým sa dovážajú obedy zo Zariadenia opatrovateľskej služby, že lístky na obed im už nebude kupovať opatrovateľka, ale lístky si občania kúpia osobne , alebo prostredníctvom detí, príbuzných, či susedov priamo v Zariadení opatrovateľskej služby v utorky a štvrtky. Viac...
O Z N Á M E N I E o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu
04. 03. 2019
Dňa 26.02.2019 bola obci Liptovská Osada, stavebný úrad – oddelenie stavebného poriadku a životného prostredia doručená žiadosť Mesta Ružomberok, Mestský úrad Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, IČO 315737 o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond na pozemku parcelné čísla KN-E 2027/074; 2027/075; 30286/501 , k.ú. Ružomberok. Viac...
Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy
01. 03. 2019
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Liptovskej Osade oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. roč. ZŠ sa uskutoční v utorok 2. apríla 2019 od 15.00 hod. v priestoroch terajšej 3.A triedy.
K zápisu je potrebné priniesť prefotený rodný list dieťaťa a poplatok 25 € na učebné pomôcky.
PILATES na fitloptách
19. 02. 2019
Pilates na fitloptách
Začíname v utorok 5. marca 2019 o 18.30 a budeme cvičiť každý týždeň. Príďte do telocvične Základnej školy v Liptovskej Osade. Fitlopty a podložky sú pre Vás pripravené. Prineste si uterák.
Oznam o legislatívnych zmenách v triedených odpadoch
24. 02. 2019
Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať o dôležitých legislatívnych zmenách (vyhlásené v Zbierke zákonov SR dňa 28.11.2018), ktoré prinášajú zmeny v poplatkoch za uloženie odpadov... viac...
„Podpora opatrovateľskej služby v obci Liptovská Osada“
05. 02. 2019
Podpora opatrovateľskej služby v obci Liptovská Osada Cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby v zariadení sociálnej starostlivosti v obci Liptovská Osada. Uvedený cieľ prispeje k zlepšeniu života klientov, ktorí sú umiestňovaní do zariadenia sociálnych služieb, kedy často opatrovateľ zmierni nepohodu zo zmeny domáceho prostredia, ktorá niekedy nepriaznivo vplýva na celkový psychický a zdravotný stav klientov. Viac...
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liptovská Osada na roky 2016 - 2020
03. 09. 2018
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce) je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. (dokument na stiahnutie)
Zmena správnych poplatkov
03. 01. 2018
Zákonom č. 238/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z- o správnych poplatkoch Podľa Čl. IV, položky 14 a 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1. 1. 2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou. (dokument na stiahnutie)
Systém zberu komunálnych odpadov vrátane triedeného zberu v Obci Liptovská Osada
28. 02. 2017
Obec zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1 krát za 14 dní prostredníctvom zberovej spoločnosti . Deň zberu je uvedený v harmonograme zverejnenom na webovej a úradnej tabuli obce. (dokument na stiahnutie)
Oznam
17. 01. 2017

Dôležité upozornenie pre občanov
výber z čl. 4,5,6,7 Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 1/2006

dokument na stiahnutie

Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste


Trieďme odpad, má to zmysel
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
VZN č. ......../2019
o niektorých podmienkach držania a vodenia psov
na území Obce Liptovská Osada
Plán kontrolnej činnosti - návrh
Územný plán obce - doplnok č. 1
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2019
Dodatok č. 1.
k zásadám odmeňovania poslancov OZ
Rozpočet
na rok 2019
Informačná povinnosť
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci marec
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Kútik pre dušu
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LIPTOVSKÁ OSADA na roky 2018 - 2022

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Juraj Saniga - predseda
0907 601 705
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Peter Mydliar - strojník
0911 610 167
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 17.03.2019