Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
 
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
29. 10. 2014
V zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce Liptovská Osada zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Liptovskej Osade dňa 31. októbra 2014 / t.j. piatok / o 18.30 hod. (pozvánka)
Slávnosť pri príležitosti mesiaca úcty k starším
27. 10. 2014
Deň úcty k starším 2014 Dňa 26. októbra 2014 pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa v našej obci konala slávnosť, na ktorej si naši starkí zaspomínali na svoje detstvo i mladosť pri vystúpení našich detí z materskej i základnej školy. Zaspomínali si aj na dni zaľúbenosti, rukovania na vojenskú službu, výchovu svojich detí a teraz aj vnúčat i pravnúčat. Viac...
Montáž merača rýchlosti
21. 10. 2014
Montáž merača rýchlosti Na Korytnickej ulici, pri štátnej ceste I/59, sa podarilo inštalovať merač rýchlosti typ BX1, ktorý zabezpečuje 24 hodinové meranie rýchlosti okoloidúcich vozidiel a zároveň upozorňuje vodičov na prekročenie rýchlosti. Inštaláciou merača prispieva k zvýšeniu bezpečnosti chodcov pohybujúcich sa na chodníku Korytnickej ulice. Viac...
Cyklokros – piate kolo SP a 1. miesto
21. 10. 2014
Cyklokros Raková pri Čadci V sobotu bola Raková pri Čadci dejiskom piateho kola Slovenského pohára v cyklokrose, na ktorom zas náš pretekár Matej Ulík potvrdil svoje kvality. Aj keď trať bola dosť blatistá po celonočnom daždi, Matej sa od samého začiatku držal na prvom mieste, no prišiel čas keď pre ulomený špic na kolese musel meniť bicykel...Viac...
Verejná vyhláška - rozhodnutie
20. 10. 2014
Navrhovateľ "Rímskokatolicka cirkev, farnosť Lipt. Osada podal dňa 22. 5. 2014 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Spevnená plocha pri kostolíku sv. Ondreja Korytnica" na pozemku parc. číslo KN - C 2629/3 k.ú. Liptovská Osada. Vlastníctvo ku predmetnému pozemku je preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 1158 - čiastočný, ktorý vydal Okresný úrad Ružomberok, katastrálny odbor dňa 16. 4. 2014. ROZHODNUTIE
Zadanie pre územný plán obce Liptovská Osada
14. 10. 2014
Dôvodom pre obstaranie Územného plánu obce Liptovská Osada (ďalej len ÚPN – O Liptovská Osada) je potreba získania aktuálneho základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce, ktorý bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďovať záujmy a činnosti.... Viac...
Oznam pre členov pozemkového spoločenstva
07. 10. 2014
Dňa 15. mája 2014 bola na väčšine územia stredného a severného Slovenska silná vetrová smtšť pod názvom "Žofia", ktorá spôsobila škody v lesoch a kalamitný stva v porastoch. Na lesných pozemkoch Osadského urbárskeho spolku, pozem. spol. v Liptovskej Osade bola tiež zaznaenaná vetrová kalamita, ktorá spôsobila v lesných porastoch vývraty a zlomy. Viac...
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Osada
25. 09. 2014
Miestna volebná komisa v Liptovskej Osade podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce a poslancov obecného zaspupiteľstva zaregistrovala nasledovných kandidátov:
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Liptovská Osada
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ Liptovská Osada

Oznam obecného úradu ohľadom daní a poplatkov na rok 2014
09. 01. 2014
Oznamujeme občanom, že do 31. 1. 2014 sú povinní podať si daňové priznanie ak v roku 2013 nadobudli novú nehnuteľnosť , teda pozemok, alebo stavbu do svojho vlastníctva. Občania, ktorí si nezaplatili dane a poplatky za rok 2013, sú povinní to urobiť v najbližších dňoch.
Daň z nehnuteľností na rok 2014 bude potrebné zaplatiť až po doručení rozhodnutia – platobného výmeru, ktorý bude doručený každému daňovníkovi do vlastných rúk. Rovnako to je i s daňou za psa. Poplatok za odvoz tuhého komunálneho odpadu za 1 .polrok 2014 sa platí do konca júna 2014.
Daň za ubytovanie s platí každý štvrťrok a je potrebné zaviesť si a priniesť knihu ubytovaných. (lf,Oú)

Neodhadzujte poštové známky!
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Územný plán obce Liptovská Osada - zmena a doplnok č.4
Pozvánky na podujatia
REKLAMA
Ponuka masáží
Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
Pápež František
a realita
REKLAMA
Monika Homolová - fotograf
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ján Kramárik - veliteľ
0908 927 261
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster