Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
 
 
Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania
20. 02. 2020
Obec Liptovská Osada v zastúpení starostom obce Liptovská Osada podala dňa 31. 1. 2020 návrh na umiestnenie líniovej stavby "Chodník pri ceste III/2224 v obci Liptovská Osada" navrhovanej v intraviláne obce Liptovská Osada. Na prerokovanie návrhu obec Liptovská Lúžna, stavebný úrad nariaďuje ústne konanie na deň 11. 3. 2020 o 14.00 so stretnutím na Obecnom úrade v Liptovskej Osade. (dokument na stiahnutie)
Ukončenie fašiangov a pochovávanie basy
18. 02. 2020
Pochovávanie basy Milí spoluobčania, VESELÁ 5 a OBEC LIPTOVSKÁ OSADA Vás všetkých pozýva na ukončenie fašiangov a pochovanie basy, ktorú pochováme za sprievodu nášho folklórneho súboru OSAĎAN v utorok 25.2.2020 o 19.00 hodine v TS KD. Príďte sa pred pôstom ešte poveseliť, zabaviť, nech fašiang spevom a tancom spoločne ukončíme, tak ako to má byť.
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
06. 02. 2020
V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 10.03.2020 08:30 do: 10.03.2020 15:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribucná, a.s.. Zoznam odberných miest
Oznámenie o zámere predaja pozemku
05. 02. 2020
Obec Liptovská Osada v súlade s ustanovením §9a ods.2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje svoj zámer predaja pozemku parcelné číslo KN-C 494/3 KÚ Liptovská Osada...dokument na stiahnutie
Mobilný výkup železa, farebných kovov a autobatérií
04. 02. 2020

prídeme priamo k Vám
presné váženie na nápravových certifikovaných váhach
pri nákladne k dispozícii hydraulická ruka
vyplácanie šrotu v hotovosti na mieste
odvoz dohodnúť na tel.č.:+421 949 444 151

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu
16. 01. 2020
Dňa 30.12.2019 bola obci Liptovská Osada, stavebný úrad - oddelenie stavebného poriadku a životného prostredia doručená žiadosť mesta Ružomberok, Mestský úrad, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesný pôdny fond....dokument na stiahnutie
Registrácia chovu hospodárskych zvierat a tlačivá na stiahnutie
28. 09. 2019
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš príslušná podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na zááklade vývoja situácie AMO v SR zaslala nasledovné usmernenie pre chovateľov ošípaných:
Usmernenie Tlačivá
Ambulantný predaj - usmernenie Registrácia chovu ošípaných
Postup pri registrácii chovu  

Program odpadového hospodárstva obce Liptovká Osada
23. 07. 2019
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 –2020 (ďalej len „POH SR 2016 – 2020“) schválila vláda Slovenskej republiky dňa 14. októbra 2015. POH SR 2016 - 2020 je základným plánovacím a strategickým dokumentom pre odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky na obdobie piatich rokov. (dokument na stiahnutie) Program odpadpvého hospodárstva bol dna 23. júla 2019 schválený.
SPÄTNÝ ZBER OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK
03. 04. 2019
Občania môžu odovzdať opotrebovanú pneumatiku distribútori pneumatík, ktorý je povinný bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky ju bezplatne prevziať (§ 69 ods. 8 zákon o odpadoch). V prípade, že Vám ju neprevezme pneuservis, Obec Liptovská Osada umožňuje bezplatne odovzdať opotrebované pneumatiky do dvora pri Hasičskej zbrojnici. Viac...
Oznam o legislatívnych zmenách v triedených odpadoch
24. 02. 2019
Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať o dôležitých legislatívnych zmenách (vyhlásené v Zbierke zákonov SR dňa 28.11.2018), ktoré prinášajú zmeny v poplatkoch za uloženie odpadov... viac...
Zmena správnych poplatkov
03. 01. 2018
Zákonom č. 238/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z- o správnych poplatkoch Podľa Čl. IV, položky 14 a 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1. 1. 2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou. (dokument na stiahnutie)
Trieďme odpad, má to zmysel
Upozornenie
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste


Nové dokumenty
na úradnej tabuli
VZN č. 7/2019
Správa
o hospodárení
za rok 2019
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci február
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2020
VZN č. 9/2019
VZN č. 10/2019
VZN č. 8/2019
Vývoj podielových daní v roku 2019
Nariadenia záväznej časti a zmeny Doplnku č. 2 UPN obce Liptovská Osada
Územný plán obce - doplnok č. 1
Územný plán obce - doplnok č. 2
Informačná povinnosť
Syráreň Sajdák
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Pohľadnice, magnetky a Čarovný Liptov v ponuke
Publikácie História školstva a Skoro zabudnutí
Pohľadnice obce Liptovská Osada, magnetky
Kniha Čarovný Liptov
Kútik pre dušu
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LIPTOVSKÁ OSADA na roky 2018 - 2022

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Juraj Saniga - predseda
0907 601 705
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Peter Mydliar - strojník
0911 610 167
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 23.02.2020