Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Liptovská Osada
14. 10. 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada vyhlasuje v zmysle §18, odst. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra na 25. november 2021, ktoré sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade a zároveň stanovuje výšku mesačného uväzku na volebné obdobie 2022 - 2027 na 0,2 (32 hodín) (dokument na stiahnutie)
Oznámenie o zámere predaja pozemku
13. 10. 2021
Obec Liptovská Osada v súlade s ustanovením §9a, odst. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje zámer predaja pozemku KN-C 1351/16 k.ú. Liptovská Osada (dokument na stiahnutie)
OZNAM
12. 10. 2021
Oznamujeme občanom, ktorí nemajú zaplatenú daň z nehnuteľnosti, daň za psa a tuhý komunálny odpad za rok 2021, aby tak urobili čo najskôr do pokladne Obce Liptovská Osada, alebo prevodom na účet obce. Pri dani z nehnuteľnosti a dani za psa prosíme uviesť variabilný symbol, pri tuhom komunálnom odpade do poznámky meno.
IBAN SK02 0200 0000 0000 2712 3342
Do poznámky: Meno - tuhý komunálny odpad rok 2021

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania
07. 10. 2021
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení v zmysle ust.§7. ods.1 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s ust.§10 ods.1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "I/59 Liptovská Osada - Korytnica" (dokument na stiahnutia)
Verejná vyhláška - návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby
01. 10. 2021
Navrhovateľ, obec Liptovská Osada v zastúpení starostom Ing. Róbertom Kuzmom podal dňa 31. 01. 2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "Chodník pri ceste III/2224 v obci Liptovská Osada" v katastrálnom území Liptovská Osada. (dokument na stiahnutie)
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021
04.09. 2021
Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie,  podľa § 5 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene strategického  dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021“ 
PHSR - dokument na stiahnutie
 
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
22. 06. 2021
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Ružomberok od 22. 06. 2021 od 15.00 do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. (dokument na stiahnutie)
Zberný dvor v obci Liptovská Osada - publicita projektu
08. 06. 2021
Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom realizácie zberného dvora na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu. Výsledkom projektu je vybudovaný Zberný dvor v obci Liptovská Osada, kde sa bude odpad triediť, zhromažďovať a následne bude odvážaný oprávnenou osobou (organizáciou) na zhodnotenie resp. zneškodnenie. (dokument na stiahnutie)

Zber kuchynského odpadu
09. 04. 2021
Zber kuchynského odpadu
Oznamujeme občanom, že druhá nádoba na zber kuchynského odpadu je umiestnená pri zdravotnom stredisku. Odpad prineste vo vedierku a vysypte do zbernej nádoby. Do nádoby nevhadzujete plastové vrecúška a iný odpad, ktorý tam nepatrí. Vedierko s vrchnákom na kuchynský odpad si po telefonickom dohovore môžete zakúpiť aj na obecnom úrade. Cena je 1 €. Prosíme Vás o dodržiavanie čistoty a poriadku okolo zbernej nádoby.

Zber kuchynského odpadu
14. 03. 2021
Zber kuchynského odpaduKuchynský odpad sa zbiera do zbernej nádoby, ktorá jeZber kuchynského odpadu umiestnená pri Zariadení opatrovateľskej služby. Odpad môžete priniesť vo vedierku, ktorý vysypete do zbernej nádoby. Po vysypaní alebo vložení odpadu bez plastového vrecúška uzatvorte tesniace veko. Prosíme Vás o dodržiavanie čistoty a poriadku okolo zbernej nádoby!

Registrácia chovu hospodárskych zvierat a tlačivá na stiahnutie
28. 09. 2019
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš príslušná podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na zááklade vývoja situácie AMO v SR zaslala nasledovné usmernenie pre chovateľov ošípaných:
Usmernenie Tlačivá
Ambulantný predaj - usmernenie Registrácia chovu ošípaných
Postup pri registrácii chovu  

Program odpadového hospodárstva obce Liptovká Osada
23. 07. 2019
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 –2020 (ďalej len „POH SR 2016 – 2020“) schválila vláda Slovenskej republiky dňa 14. októbra 2015. POH SR 2016 - 2020 je základným plánovacím a strategickým dokumentom pre odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky na obdobie piatich rokov. (dokument na stiahnutie) Program odpadpvého hospodárstva bol dna 23. júla 2019 schválený.
SPÄTNÝ ZBER OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK
03. 04. 2019
Občania môžu odovzdať opotrebovanú pneumatiku distribútori pneumatík, ktorý je povinný bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky ju bezplatne prevziať (§ 69 ods. 8 zákon o odpadoch). V prípade, že Vám ju neprevezme pneuservis, Obec Liptovská Osada umožňuje bezplatne odovzdať opotrebované pneumatiky do dvora pri Hasičskej zbrojnici. Viac...
Oznam o legislatívnych zmenách v triedených odpadoch
24. 02. 2019
Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať o dôležitých legislatívnych zmenách (vyhlásené v Zbierke zákonov SR dňa 28.11.2018), ktoré prinášajú zmeny v poplatkoch za uloženie odpadov... viac...
Zmena správnych poplatkov
03. 01. 2018
Zákonom č. 238/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z- o správnych poplatkoch Podľa Čl. IV, položky 14 a 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1. 1. 2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou. (dokument na stiahnutie)
Trieďme odpad, má to zmysel
Upozornenie
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste


Nevypaľujte
Hasičská kronika
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Správa
o hospodárení
obce za obdobie 1.2021 - 9.2021
VZN 3/2021 - návrh
VZN 2/2021 - návrh
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci október
Štatút obce Liptovská Osada - schválený
Konsolidovaná výročná správa
za rok 2020
Záverečný účet Obce
Liptovská Osada
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Vývoj podielových daní v roku 2021
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2021
Zber nebezpečného odpadu
Trieďme odpad, má to zmysel
Nariadenia záväznej časti a zmeny Doplnku č. 2 UPN obce Liptovská Osada
Územný plán obce - doplnok č. 1
Územný plán obce - doplnok č. 2
Informačná povinnosť
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Pohľadnice, magnetky a Čarovný Liptov v ponuke
Publikácie História školstva a Skoro zabudnutí
Pohľadnice obce Liptovská Osada, magnetky
Kniha Čarovný Liptov
Kútik pre dušu
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LIPTOVSKÁ OSADA na roky 2018 - 2022

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Juraj Saniga - predseda
0907 601 705
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Peter Mydliar - strojník
0911 610 167
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 18.10.2021