Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Výroky slávnych
 
 
Verejná vyhláška - rozhodnutie
14. 10. 2014
Navrhovateľ "Rímskokatolicka cirkev, farnosť Lipt. Osada podal dňa 22. 5. 2014 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Spevnená plocha pri kostolíku sv. Ondreja Korytnica" na pozemku parc. číslo KN - C 2629/3 k.ú. Liptovská Osada. Vlastníctvo ku predmetnému pozemku je preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 1158 - čiastočný, ktorý vydal Okresný úrad Ružomberok, katastrálny odbor dňa 16. 4. 2014. ROZHODNUTIE
Aktuality Motoklubu ENDUROteam
16. 10. 2014
ENDUROteam Posledný piaty závod série Endurocross Brezno bolo chladné a daždivé počasie. Zmokli všetci, diváci aj jazdci a namiesto plánovaných troch rozjázd sa jazdili len dve v každej kategórii. Naši jazdci získali krásne umiestnenia aj v piatom kole, kat. pitbike Tomáš Vanovčan 1.miesto, Rasťo Stefek, 2.miesto, kategória junior 85 Marek Vierik 3.miesto, kategória senior Dušan Čipka 1.miesto, Ero Močáry 2. miesto. Viac... V rámci povolení na tréningovú trať sme sa zaviazali územie na ktorom trať je udržiavať. Minulý rok sme to celé zmulčovali a vyčistili od postupujúcich kríkov, tento rok sa to malo pásť resp. pokosiť. Viac...
Zadanie pre územný plán obce Liptovská Osada
14. 10. 2014
Dôvodom pre obstaranie Územného plánu obce Liptovská Osada (ďalej len ÚPN – O Liptovská Osada) je potreba získania aktuálneho základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce, ktorý bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďovať záujmy a činnosti.... Viac...
Let šarkana - symbol slobody a jesene.
14. 10. 2014
Let šarkana Radosť, voľnosť, sloboda....to je pocit pri púšťaní šarkanov. Takýto super pocit mali aj naše deti so svojimi učiteľkami a kamarátmi, keď si na Prievalci púšťali svojich šarkanov. Niektorí si ich vyrobili sami (tak priznajme, že s pomocou pani učiteľky, či rodiča), niektorí ich dostali ako darček, iní si možno na ne nasporili. Viac...
Oznam pre členov pozemkového spoločenstva
07. 10. 2014
Dňa 15. mája 2014 bola na väčšine územia stredného a severného Slovenska silná vetrová smtšť pod názvom "Žofia", ktorá spôsobila škody v lesoch a kalamitný stva v porastoch. Na lesných pozemkoch Osadského urbárskeho spolku, pozem. spol. v Liptovskej Osade bola tiež zaznaenaná vetrová kalamita, ktorá spôsobila v lesných porastoch vývraty a zlomy. Viac...
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Osada
25. 09. 2014
Miestna volebná komisa v Liptovskej Osade podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce a poslancov obecného zaspupiteľstva zaregistrovala nasledovných kandidátov:
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Liptovská Osada
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ Liptovská Osada

Oznam obecného úradu ohľadom daní a poplatkov na rok 2014
09. 01. 2014
Oznamujeme občanom, že do 31. 1. 2014 sú povinní podať si daňové priznanie ak v roku 2013 nadobudli novú nehnuteľnosť , teda pozemok, alebo stavbu do svojho vlastníctva. Občania, ktorí si nezaplatili dane a poplatky za rok 2013, sú povinní to urobiť v najbližších dňoch.
Daň z nehnuteľností na rok 2014 bude potrebné zaplatiť až po doručení rozhodnutia – platobného výmeru, ktorý bude doručený každému daňovníkovi do vlastných rúk. Rovnako to je i s daňou za psa. Poplatok za odvoz tuhého komunálneho odpadu za 1 .polrok 2014 sa platí do konca júna 2014.
Daň za ubytovanie s platí každý štvrťrok a je potrebné zaviesť si a priniesť knihu ubytovaných. (lf,Oú)

Neodhadzujte poštové známky!
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Územný plán obce Liptovská Osada - zmena a doplnok č.4
Pozvánky na podujatia
REKLAMA
Ponuka masáží
Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
Pápež František
a realita
REKLAMA
Monika Homolová - fotograf
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ján Kramárik - veliteľ
0908 927 261
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster