Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
 
Oznam Obecného úradu Liptovská Osada
26. 08. 2016
Obec Liptovská Osada týmto oznamuje, že Záverečné stanovisko číslo 339/08-1.6/ml vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov týkajúce sa výstavby turisticko-relaxačného a rekreačno-ubytovacieho areálu zo dňa 06.06.2015 je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Liptovskej Osade. (dokument na stiahnutie)
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
19. 08. 2016
HYDREE AGRO, s.r.o., Horná Strehová 93, 99 102 Horná Strehová v zastúpení Ing. Jana Vlniešková, podáva návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Penzión Liptovská Osada", stavba v rámci rekreačno - ubytovacieho komplexu na východnom okraji obce, p.č. 2057/11, 16, 26. (dokument na stiahnutie)
Časovka na Kubínsku Hoľu
09. 08. 2016
Vlkolínsky drapák 2016 Upršaná sobota 6. 8. 2016 neodradila pretekárov, aby si prišli už po tretí krát zmerať sily v časovke na Kubínsku Hoľu. Tento rok sa na preteky prihlásilo najviac pretekárov a to celkovo 108 a tak konkurencia bola veľká. Náš Matej už po dva roky tu dosiahol najrýchlejší čas a nebolo tomu ináč ani tento rok. Viac...
Zájazd požiarnikov do Priekopy - 7. august 2016
09. 08. 2016
Zájazd do Priekopy - 7. august 2016 Po upršanej sobote vyšlo v nedeľu 7. augusta 2016 na modrú oblohu hrejivé slnko. Bol to deň, na ktorý si členovia dobrovoľného hasičského zboru presunuli dlhšie plánovaný poznávací zájazd. Spoločne s manželkami a deťmi sme sa stretli o 8:00 pred hasičskou zbrojnicou. Viac...
Verejná vyhláška - prenájom pozemku
18. 07. 2016
Obec Liptovská Osada v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z o verejnom prístupe k informáciám a § 9a zákona č. 138 /1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením OZ č. 36/2016 zo dňa 30. 06. 2016 týmto zverejňuje zámer prenájmu časti pozemku parcelné číslo CKN 326/1 k.ú. Liptovská Osada. Približná výmera prenajímaného pozemku je 140m2. (dokument na stiahnutie)
Rýchlostná cesta R1 - úsek Slovenská Ľupča - Korytnica
06. 07. 2016
Navrhovateľ, NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, doručil dňa 27. 06. 2016 Ministestvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R1, úsek Slovenská Ľupča - Korytnica"... (dokument na stiahnutie)
Rýchlostná cesta R1 - úsek Korytnica - Ružomberok
22. 06. 2016
Navrhovateľ, NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, doručil dňa 10. 06. 2016 Ministestvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R1, úsek Korytnica - Ružomberok"... (dokument na stiahnutie)
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
04. 03. 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Garantom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je obecná samospráva, užívateľmi programu sú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v obci. (dokument na stiahnutie)
Podmienky k vydaniu rozhodnutia o súpisnom čísle
09. 08. 2015
K vydaniu rozhodnutia o pridelení súpisného čísla je potrebné, aby si žiadateľ priniesol okrem kolaudačného rozhodnutia, dokladu o vlastníctve pozemku a žiadosti aj kópiu geometrického plánu a zameranie adresného bodu geodetom podľa vyhlášky č. 142/2015 účinnej od 1.7.2015.
VYHLÁŠKA
ŽIADOSŤ o  určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Konsolidovaná správa za rok 2015
Záverečný účet obce Liptovská Osada za rok 2015
VZN  č. 1/2016
PHSR OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY
2016 – 2020
Rozpočet
na rok 2016
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2016
Pozvánky
Pozvánka na hudobný koncert Ľudovíta Kašubu
PLÁNOVANÉ AKCIE
V ROKU 2016
Akcie plánované na rok 2016
Kútik pre dušu
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
"Pred tým, než by sme súdili druhých, pozrime sa do zrkadla na to,
ako na tom sme my."
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster