Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
 
Sčítanie pomocou asistenta
10. 05. 2021
Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania.
Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021, počas 6 týždňov. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Kontaktné miesto je obecný úrad Liptovská Osada, v prevádzke počas úradných hodín, požiadať o asistované sčítanie môžete na tel. čísle obce 0917 448 662. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility). Viac...

Oznámenie o zámere predaja pozemku
29. 04. 2021
Obec Liptovská Osada zastúpená starostom obce týmto zverejňuje v zmysle §9a ods. 9 písm. c. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja podielu pozemku (dokument na stiahnutie)

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia výzvy
26. 04. 2021
nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa §20 zákona 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podanie nedoplnili, alebo neopravili.....dokument na stiahnutie

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30. 06. 2019
26. 04. 2021
požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa §20 zákona 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podanie nedoplnili, alebo neopravili.....dokument na stiahnutie

Oznámenie o zámere prenájmu pozemku
14. 04. 2021
Obec Liptovská Osada zastúpená starostom obce týmto zverejňuje v zmysle §9a ods. 9 písm. c. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu pozemkov (dokument na stiahnutie)

Verejná vyhláška
13. 04. 2021
Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa §5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán regiónu Žilinského kraja". (dokument na stiahnutie)

Zber kuchynského odpadu
09. 04. 2021
Zber kuchynského odpadu
Oznamujeme občanom, že druhá nádoba na zber kuchynského odpadu je umiestnená pri zdravotnom stredisku. Odpad prineste vo vedierku a vysypte do zbernej nádoby. Do nádoby nevhadzujete plastové vrecúška a iný odpad, ktorý tam nepatrí. Vedierko s vrchnákom na kuchynský odpad si po telefonickom dohovore môžete zakúpiť aj na obecnom úrade. Cena je 1 €. Prosíme Vás o dodržiavanie čistoty a poriadku okolo zbernej nádoby.

Oznámenie o zámere predaja podielu pozemku
31. 03. 2021
Obec Liptovská Osada týmto zverejňujev zmysle §9a, ods.9 písm.c. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja podielu pozemku. Dokument na stiahnutie

Zber kuchynského odpadu
14. 03. 2021
Zber kuchynského odpaduKuchynský odpad sa zbiera do zbernej nádoby, ktorá jeZber kuchynského odpadu umiestnená pri Zariadení opatrovateľskej služby. Odpad môžete priniesť vo vedierku, ktorý vysypete do zbernej nádoby. Po vysypaní alebo vložení odpadu bez plastového vrecúška uzatvorte tesniace veko. Prosíme Vás o dodržiavanie čistoty a poriadku okolo zbernej nádoby!

Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotnéctva
23. 12. 2020
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Ružomberok a Liptovský Mikuláš Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Liptovskom Mikuláši ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e). z)a § 59bzákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.355/2007 Z.z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: dokument na stiahnutie
Krízová informačná linka v súvislosti s opatreniami COVID - 19
22. 10. 2020
Na OKR OÚ Žilina bola zriadená krízová informačná linka v súvislosti s opatreniami COVID - 19: tel. č.: 041/5117 505
Na telefónne číslo volať Po-Pia od 8:00 do 15:30 hod.
Linka neslúži na objednávanie sa na testovanie. Účelom linky je pomôcť občanom zorientovať sa v opatreniach vydaných Úradom verejného zdravotníctva a Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, ako aj nariadeniach vlády SR v súvislosti s COVID19.
Ústredna vojenská nemocnica - vzhľadom na nedostatok krvi, prosí všetkých darcov krvi, aby prišli darovať krv. Ide o výzvu pre všetky krvné skupiny. Odberové dni  sú - utorok, streda, štvrtok od 7:00-10:00. Z dôvodu epidemiologickej situácie, prosíme aby sa darci objednávali na presný termín  na tel.č.: 044/4382401.

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020 - Verzia 1.1 s predĺženou platnosťou do roku 2022
12. 03. 2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce) je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. (dokument na stiahnutie)
Registrácia chovu hospodárskych zvierat a tlačivá na stiahnutie
28. 09. 2019
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš príslušná podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na zááklade vývoja situácie AMO v SR zaslala nasledovné usmernenie pre chovateľov ošípaných:
Usmernenie Tlačivá
Ambulantný predaj - usmernenie Registrácia chovu ošípaných
Postup pri registrácii chovu  

Program odpadového hospodárstva obce Liptovká Osada
23. 07. 2019
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 –2020 (ďalej len „POH SR 2016 – 2020“) schválila vláda Slovenskej republiky dňa 14. októbra 2015. POH SR 2016 - 2020 je základným plánovacím a strategickým dokumentom pre odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky na obdobie piatich rokov. (dokument na stiahnutie) Program odpadpvého hospodárstva bol dna 23. júla 2019 schválený.
SPÄTNÝ ZBER OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK
03. 04. 2019
Občania môžu odovzdať opotrebovanú pneumatiku distribútori pneumatík, ktorý je povinný bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky ju bezplatne prevziať (§ 69 ods. 8 zákon o odpadoch). V prípade, že Vám ju neprevezme pneuservis, Obec Liptovská Osada umožňuje bezplatne odovzdať opotrebované pneumatiky do dvora pri Hasičskej zbrojnici. Viac...
Oznam o legislatívnych zmenách v triedených odpadoch
24. 02. 2019
Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať o dôležitých legislatívnych zmenách (vyhlásené v Zbierke zákonov SR dňa 28.11.2018), ktoré prinášajú zmeny v poplatkoch za uloženie odpadov... viac...
Zmena správnych poplatkov
03. 01. 2018
Zákonom č. 238/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z- o správnych poplatkoch Podľa Čl. IV, položky 14 a 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1. 1. 2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou. (dokument na stiahnutie)
Trieďme odpad, má to zmysel
Upozornenie
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste


Nevypaľujte
Hasičská kronika
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci máj
Záverečný účet
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2020 - návrh
Správa
o hospodárení obce za rok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Vývoj podielových daní v roku 2021
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
Štatút obce Liptovská Osada - návrh
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2021
Zber nebezpečného odpadu
Trieďme odpad, má to zmysel
Nariadenia záväznej časti a zmeny Doplnku č. 2 UPN obce Liptovská Osada
Územný plán obce - doplnok č. 1
Územný plán obce - doplnok č. 2
Informačná povinnosť
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Pohľadnice, magnetky a Čarovný Liptov v ponuke
Publikácie História školstva a Skoro zabudnutí
Pohľadnice obce Liptovská Osada, magnetky
Kniha Čarovný Liptov
Kútik pre dušu
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LIPTOVSKÁ OSADA na roky 2018 - 2022

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Juraj Saniga - predseda
0907 601 705
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Peter Mydliar - strojník
0911 610 167
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 12.05.2021