Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Oznámenie - verejná vyhláška
29. 11. 2020
BOBELL, s.r.o., 034 73 L.Osada č. 200, podal dňa 19.11.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Stavebné úpravy a prístavba výrobnej haly č. 200" postavenej v intraviláne obce Liptovská Osada. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Na prerokovanie návrhu obec Liptovská Osada, stavebný úrad nariaďuje ústne konanie , spojené s miestnym zisťovaním na deň 10.12.2020 o 10.00 so stretnutím na Obecnom úrade v L.Osade(dokument na stiahnutie)


Oznámenie - verejná vyhláška
20. 11. 2020
Obec  Liptovská Lúžna, stavebný úrad príslušný podľa §119 ods. 3. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnení, v súlade s ustanovením §36 ods. 1.4 stavebného zákona oznamuje, že začalo územné konanie o umiestnení stavby "Cyklkorytnička" a nariaďuje ústne konanie na deň 23.12.2020 o 9.00 so stretnutím na Obecnom úrade Liptovská Lúžna. (dokument na stiahnutie)


Oznam OÚ Liptovská Osada
16. 11. 2020
Obec  Liptovská Osada – správa daní a poplatkov oznamuje občanom, ktorí nemajú zaplatenú daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za tuhý komunálny odpad za rok 2020, aby tak urobili, čo najskôr platbou na účet Obce Liptovská Osada.

IBAN :  SK02 0200 0000 0000 2712 3342
Poznámka : Meno  - tuhý komunálny odpad rok 2020


Dôležitý oznam
26. 10. 2020
Obec Liptovská Osada Vám týmto oznamuje, že z dôvodu  opatrení pred šírením korona vírusu (COVID 19) aj vzhľadom na zákaz vychádzania, bude obecný úrad zatvorený. V súrnych veciach môžete komunikovať mailom, elektronicky, telefonicky.
Odkladá sa aj platenie daní z nehnuteľností a ostatných poplatkov. Osvedčovania listín a podpisov sa bude vykonávať len v súrnych prípadoch s tým, že budete zabezpečení ochrannými prostriedkami (vlastné pero, rukavice, rúško + telefonický dohovor).

V prípade úmrtí volajte matriku.
Kontakty: 0907 845 539    starosta
              0917 448 662    matrika (osvedčovanie, úmrtia, pokladňa)
              0917 470 954 dane (osvedčovanie, súrne poplatky)
              0915 374 484 pohreby, správa cintorína
              044 4396204  pevná linka ústredňa
              l.osada@gmail.com
číslo účtu na platenie daní a poplatkov: SK 02 0200 0000 0000 2712 3342
alebo kontakt „Napíšte nám“, na webovej stránke.
Ďakujeme za pochopenie.
Kňaz vo farnosti: 0915 832 477

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020
23. 10. 2020
k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 (dokument na stiahnutie)
Krízová informačná linka v súvislosti s opatreniami COVID - 19
22. 10. 2020
Na OKR OÚ Žilina bola zriadená krízová informačná linka v súvislosti s opatreniami COVID - 19: tel. č.: 041/5117 505
Na telefónne číslo volať Po-Pia od 8:00 do 15:30 hod.
Linka neslúži na objednávanie sa na testovanie. Účelom linky je pomôcť občanom zorientovať sa v opatreniach vydaných Úradom verejného zdravotníctva a Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, ako aj nariadeniach vlády SR v súvislosti s COVID19.
Ústredna vojenská nemocnica - vzhľadom na nedostatok krvi, prosí všetkých darcov krvi, aby prišli darovať krv. Ide o výzvu pre všetky krvné skupiny. Odberové dni  sú - utorok, streda, štvrtok od 7:00-10:00. Z dôvodu epidemiologickej situácie, prosíme aby sa darci objednávali na presný termín  na tel.č.: 044/4382401.

Delegovanie zástupcov do Rady školy
13. 10. 2020
Obec Liptovská Osada ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Liptovskej Osade v zmysle §1 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien týmto vyzýva zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov, aby v termíne do 31. októbra 2020 delegovali svojich zástupcov do rady školy na nasledujúce funkčné obdobie 4 rokov. (dokument na stiahnutie)
OPATRENIA NA OCHRANU PRED KORONA - VÍRUSOM PRI VÝVOZE A NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM
25. 03. 2020
V súvislosti s ochranou pred korona-vírusom a zamedzením jeho šírenia Vás spolu so spoločnosťou OZO, a.s žiadame dodržiavať tieto opatrenia v súvislosti s nakladaním s komunálnym odpadom:
1. Občanov a domácnosti, ktoré sú v karanténe žiadame, aby komunálny odpad aj separovaný zber ukladali do plastových vriec. Po zabezpečení odpadu, riadne uzatvorené vrece potom vložia do kuka nádoby.
2. Občanom a domácnostiam, ktoré sú v karanténe zakazujeme separovať odpad, nakoľko tento končí na triediacej linke a môže nakaziť pracovníkov linky. Dočasne žiadame, aby tieto domácnosti separovaný zber ukladali do plastových vriec a vrecká dali do kuka-nádoby.
3. Všetky použité rúška a rukavice z domácnosti nepatria do separovaného zberu ale do komunálneho odpadu. Použité rúška  a rukavice takisto požadujeme vložiť do plastových sáčkov.
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020 - Verzia 1.1 s predĺženou platnosťou do roku 2022
12. 03. 2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce) je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. (dokument na stiahnutie)
Oznam
27. 02. 2020
Oznamujeme občanom, že od 01.03.2020 Obec Liptovská Osada prechádza na vrecový systém zberu Separovaného odpadu pre PAPIER a PLASTY. Každá domácnosť dostane 2 vrecia. Žlté vrece pre plast a  modré vrece pre papier s informačným letákom o triedení odpadu. Vrecia budú postupne roznesené do domácností. O dátume zberu budete informovaní miestnym rozhlasom a na webovej stránke obce.
Mobilný výkup železa, farebných kovov a autobatérií
04. 02. 2020

prídeme priamo k Vám
presné váženie na nápravových certifikovaných váhach
pri nákladne k dispozícii hydraulická ruka
vyplácanie šrotu v hotovosti na mieste
odvoz dohodnúť na tel.č.:+421 949 444 151

Registrácia chovu hospodárskych zvierat a tlačivá na stiahnutie
28. 09. 2019
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš príslušná podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na zááklade vývoja situácie AMO v SR zaslala nasledovné usmernenie pre chovateľov ošípaných:
Usmernenie Tlačivá
Ambulantný predaj - usmernenie Registrácia chovu ošípaných
Postup pri registrácii chovu  

Program odpadového hospodárstva obce Liptovká Osada
23. 07. 2019
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 –2020 (ďalej len „POH SR 2016 – 2020“) schválila vláda Slovenskej republiky dňa 14. októbra 2015. POH SR 2016 - 2020 je základným plánovacím a strategickým dokumentom pre odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky na obdobie piatich rokov. (dokument na stiahnutie) Program odpadpvého hospodárstva bol dna 23. júla 2019 schválený.
SPÄTNÝ ZBER OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK
03. 04. 2019
Občania môžu odovzdať opotrebovanú pneumatiku distribútori pneumatík, ktorý je povinný bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky ju bezplatne prevziať (§ 69 ods. 8 zákon o odpadoch). V prípade, že Vám ju neprevezme pneuservis, Obec Liptovská Osada umožňuje bezplatne odovzdať opotrebované pneumatiky do dvora pri Hasičskej zbrojnici. Viac...
Oznam o legislatívnych zmenách v triedených odpadoch
24. 02. 2019
Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať o dôležitých legislatívnych zmenách (vyhlásené v Zbierke zákonov SR dňa 28.11.2018), ktoré prinášajú zmeny v poplatkoch za uloženie odpadov... viac...
Zmena správnych poplatkov
03. 01. 2018
Zákonom č. 238/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z- o správnych poplatkoch Podľa Čl. IV, položky 14 a 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1. 1. 2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou. (dokument na stiahnutie)
Trieďme odpad, má to zmysel
Upozornenie
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste


Hasičská kronika
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
VZN č. 6/2020 - návrh
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci december
VZN č. 5/2020 - návrh
VZN č. 4/2020 - návrh
VZN č. 3/2020 - návrh
Návrh rozpočtu
na rok 2021
Vývoj podielových daní v roku 2020
Zber nebezpečného odpadu
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
Trieďme odpad, má to zmysel
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2020
Nariadenia záväznej časti a zmeny Doplnku č. 2 UPN obce Liptovská Osada
Územný plán obce - doplnok č. 1
Územný plán obce - doplnok č. 2
Informačná povinnosť
Syráreň Sajdák
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Pohľadnice, magnetky a Čarovný Liptov v ponuke
Publikácie História školstva a Skoro zabudnutí
Pohľadnice obce Liptovská Osada, magnetky
Kniha Čarovný Liptov
Kútik pre dušu
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LIPTOVSKÁ OSADA na roky 2018 - 2022

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Juraj Saniga - predseda
0907 601 705
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Peter Mydliar - strojník
0911 610 167
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 29.11.2020