Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Nebulvár
 
Narodeninová zumba
 
Oznam obvodného oddelenia Policajného zboru
24. 02. 2015
Od 01. 12. 2014 do 31. 05. 2015 prebieha na Slovensku zbraňová amnestia, kedy je možné priniesť na oddelenia Policajného zboru a beztrestne odovzdať nelegálne držané zbrane a muníciu. Účelom zbraňovej amnestie je zníženie rizika, že sa týmito strelnými zbraňami bude páchať trestná činnosť. Takisto chceme vyzvať občanov, ktorý budú mať informácie o nelegálne držaných strelných zbraniach a munícii, aby tieto oznámili na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Liptovskej Osade za účelom predchádzania poškodenia zdravia strelnými zbraňami alebo muníciou.
Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2015/2016
16. 02. 2015
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Liptovskej Osade informuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2015/2016 bude v  budove základnej školy s materskou školou od 2. marca – do 3. marca 2015 (pondelok – utorok ) v čase od 10.00 - do 15.00 hod. v kancelárii materskej školy. Prijímajú sa deti od 3-6 rokov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa (rodiča). Viac... ŽIADOSŤ
Druhý reprezentačný ples športovcov
05. 02. 2015
Druhý reprezentačný ples športovcov V sobotu 31.1.2015 sa uskutočnil druhý reprezentačný ples športovcov. Aj keď samotný ples bol ohrozený a to z dôvodu nepriaznivého počasia, ktoré spôsobilo dlhodobý výpadok elektrického prúdu, nakoniec sa všetko na dobré obrátilo a môžeme povedať, že opäť to bola jedna vydarená akcia, ktorú si športovci usporiadali. Viac...
Verejná vyhláška - rozhodnutie
20. 10. 2014
Navrhovateľ "Rímskokatolicka cirkev, farnosť Lipt. Osada podal dňa 22. 5. 2014 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Spevnená plocha pri kostolíku sv. Ondreja Korytnica" na pozemku parc. číslo KN - C 2629/3 k.ú. Liptovská Osada. Vlastníctvo ku predmetnému pozemku je preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 1158 - čiastočný, ktorý vydal Okresný úrad Ružomberok, katastrálny odbor dňa 16. 4. 2014. ROZHODNUTIE
Zadanie pre územný plán obce Liptovská Osada
14. 10. 2014
Dôvodom pre obstaranie Územného plánu obce Liptovská Osada (ďalej len ÚPN – O Liptovská Osada) je potreba získania aktuálneho základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce, ktorý bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďovať záujmy a činnosti.... Viac...
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2015
Kútik pre dušu
REKLAMA
Ponuka masáží
Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
"Majte
odvahu a nádej!" (František)
REKLAMA
Monika Homolová - fotograf
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster