Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Nebulvár
 
 
Pozvánka na vianočný koncert
 
Pozvánka na vianočný program
 
Pozvánka na Lúžňanské vianočné trhy
 
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
17. 12. 2014
Starosta obce podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Osada, ktoré sa bude konať dňa 19. decembra 2014 (piatok) o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu (pozvánka)  
Uvítanie detí do života
17. 12. 2014
Uvítanie detí do života - 14. december 2014 V nedeľu 14. decembra 2014 sme uvítali do života našej obce 17 detí. Uvítanie detí je jednou z najkrajších udalostí našej obce. Detský plač, džavot, smiech dáva ľudským srdciam pocit, že na svete je stále láska, ktorá sa rozdávaním násobí. Deti sú veľkou vzácnosťou a darom. Viac...
Oznam Obecného úradu Liptovská Osada
25. 10. 2014
Oznamujeme občanom, že žetóny na TKO na rok 2015 je potrebné si prevziať na obecnom úrade do 15.12.2014. Ak žetóny na odvoz odpadu ešte máte, môžete si po ďalšie chodiť priebežne od začiatku roka 2015. Tiež upozorňujeme všetkých občanov, ktorí ešte neuhradili poplatok za TKO na rok 2014, daň z nehnuteľnosti a psa na rok 2014, daň za ubytovanie za jednotlivé štvrťroky 2014, nech tak urobia do 15.12.2014. (lf)
Verejná vyhláška - rozhodnutie
20. 10. 2014
Navrhovateľ "Rímskokatolicka cirkev, farnosť Lipt. Osada podal dňa 22. 5. 2014 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Spevnená plocha pri kostolíku sv. Ondreja Korytnica" na pozemku parc. číslo KN - C 2629/3 k.ú. Liptovská Osada. Vlastníctvo ku predmetnému pozemku je preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 1158 - čiastočný, ktorý vydal Okresný úrad Ružomberok, katastrálny odbor dňa 16. 4. 2014. ROZHODNUTIE
Zadanie pre územný plán obce Liptovská Osada
14. 10. 2014
Dôvodom pre obstaranie Územného plánu obce Liptovská Osada (ďalej len ÚPN – O Liptovská Osada) je potreba získania aktuálneho základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce, ktorý bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďovať záujmy a činnosti.... Viac...
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Pozvánky na podujatia
Pozvánka na vianočný koncert
Kútik pre dušu
REKLAMA
Ponuka masáží
Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
Pápež František
a realita
REKLAMA
Monika Homolová - fotograf
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster