Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Výroky slávnych
 
Obecný športový deň
28. 07. 2014
Obecný športový deň Pripraviť sa, pozor, štart! Aj takéto povely odzneli na našom druhom športovom dni, ktorý sa konal dňa 26.7.2014 v našej obci. Deň sa začal turistickým pochodom na Žiar po obnovenom turistickom chodníku. Túra trvala 2 hodiny a zúčastnilo sa jej 55 turistov všetkých vekových kategórii. Po návrate sa v areáli ZŠ pokračovalo v jednotlivých disciplínach. Viac...
Turistická akcia - 20. júl 2014 - Vrátna dolina Veľký Kriváň
23. 07. 2014
Turistická akcia - Vrátna dolina - Veľký Kriváň Turistický oddiel OTO Liptovská Osada absolvoval 20.7.2014 nádhernú, možno i historickú túru (vzhľadom na udalosti 21.7.2014) z Vrátnej doliny na Veľký Kriváň vo výške 1709 m n.m. , nádherným terénom cez Pekelník na Malý Kriváň 1671m n.m., potom Sedlo Priehyb-Sedlo pod Suchým. Viac...
Majstrovstvá Slovenska Countrycross Žaškov
22. 07. 2014
Majstrovstvá Slovenska Countrycross Žaškov - Braňo Belluš ml. Cez víkend 19. - 20. 7. 2014 sa konali v neďalekom Žaškove na Orave Majstrovstvá Slovenska, ako piate podujatie seriálu. Najlepšie z našich obišiel Branislav Belluš ml., ktorý bol v najvyššej kategórii MMSR E2 zasa tretí za Štefanom Svitkom a Marekom Haviarom. Viac...
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania
22. 07. 2014
Dňa 15. júla 2014 podala spoločnosť AMOS – SERVICES, s.r.o., IČO: 35953861, so sídlom Ul. hlavná č. 276, 935 31 Horná Seč, na Obecný úrad v Liptovskej Osade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Parkovisko “. Stavba bude realizovaná na pozemkoch p.č. KN-c 2567/1 v k. ú. Liptovská Osada. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. (OZNÁMENIE)
Aby sa nezabudlo - kniha venovaná 70. výročiu SNP v obci L. Osada a jej okolí
10. 06. 2014
Aby sa nezabudlo - kniha o obci Liptovská Osada V auguste 2014 bude predstavená našej verejnosti nová kniha o Slovenskom národnom povstaní. Autorom knihy je náš občan Miroslav Veselovský, ktorý má korene v Liptovskej Lúžnej a podarilo sa mu získať veľa vzácneho materiálu k napísaniu tejto knihy, ktorej sa venoval viac ako 5 rokov. Kniha má názov: "Aby sa nezabudlo" a bude vydaná s podporou Obce Liptovská Osada. Záujemci o knihu sa môžu infromovať na Obecnom úrade Liptovská Osada.
Verejná vyhláška - rozhodnutie
13. 05. 2014
Obec Liptovská Osada ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zastúpený starostom obce prerokoval návrh vo vyvlastňovacom konaní postupom podľa § 113 stavebného zákona s účastníkmi konania na ústnom pojednávaní konanom dňa 20.02.2014 a rozhodol takto: (ROZHODNUTIE)
Oznam obecného úradu ohľadom daní a poplatkov na rok 2014
09. 01. 2014
Oznamujeme občanom, že do 31. 1. 2014 sú povinní podať si daňové priznanie ak v roku 2013 nadobudli novú nehnuteľnosť , teda pozemok, alebo stavbu do svojho vlastníctva. Občania, ktorí si nezaplatili dane a poplatky za rok 2013, sú povinní to urobiť v najbližších dňoch.
Daň z nehnuteľností na rok 2014 bude potrebné zaplatiť až po doručení rozhodnutia – platobného výmeru, ktorý bude doručený každému daňovníkovi do vlastných rúk. Rovnako to je i s daňou za psa. Poplatok za odvoz tuhého komunálneho odpadu za 1 .polrok 2014 sa platí do konca júna 2014.
Daň za ubytovanie s platí každý štvrťrok a je potrebné zaviesť si a priniesť knihu ubytovaných. (lf,Oú)

Neodhadzujte poštové známky!
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Územný plán obce Liptovská Osada - zmena a doplnok č.4
Pozvánky na podujatia
Pozvánka na Campfest
Kútik pre dušu
Pápež František
a realita
 
Ponuka masáží
Monika Homolová - fotograf
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ján Kramárik - veliteľ
0908 927 261
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster