Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Nebulvár
 
 
Oznámenie o zámere prenájmu pozemku
19. 09. 2018
Obec Liptovská Osada zastúpená starostom obce týmto zverejňuje v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu pozemkov nasledovne: dokument na stiahnutie
O Z N Á M E N I E o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu
12. 09. 2018
Obec Liptovská Osada ako príslušný správny orgán v zmysle  § 69 ods.1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zvoláva ústne pojednávanie spojené miestnou obhliadkou na deň 20. 09. 2018 ( štvrtok) o 10 00 hod.Stretnutie pozvaných sa uskutoční na Obecnom úrade v Liptovskej Osade. (dokument na stiahnutie)
Cyklotúra na Hiadeľské sedlo a položenie venca
08. 09. 2018
Cyklotúra na Hiadeľské sedlo a položenie venca V nedeľu 2.9.2018 sa konala cyklotúra, ktorú zorganizoval cyklistický oddiel a to za účelom položenia venca pri pamätníku padlých hrdinov v Hiadeľskom sedle. Cyklistickej túry sa zúčastnilo celkovo 12 ľudí v rôznom vekovom zložení. Všetci zdolali celkové prevýšenie 500 m a tak po návrate do Korytnice sme si chvíľu posedeli v Penzióne Svätopluk, doplnili sme pitný režim a vrátili sa naspäť....viac...
Prechod Nová Hoľa-Bielo-Liptovská Osada
08. 09. 2018
Prechod Nová Hoľa-Bielo-Liptovská Osada Už po piaty krát sa konalo toto podujatie, ktoré pravidelne organizujú športovci v spolupráci s Obecným úradom a Zväzom protifašistického odboja v Liptovskej Osade. Pred zahájením prechodu boli najprv položené vence pri pamätníku padlých bojovníkov v Liptovskej Osade a tak sa vyrazilo na prechod z Novej Hole po hrebeni na Malý Zvolen a odtiaľ do Bieleho a naspäť do Liptovskej Osady....viac...
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liptovská Osada na roky 2016 - 2020
03. 09. 2018
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce) je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. (dokument na stiahnutie)
Verejná vyhláška - rozhodnutie
23. 08. 2018
Obec Liptovská Osada ( ďalej len „orgán ochrany prírody" ) v zmysle § 89 ods. 1, písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody") v súlade s ustanoveniami zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na návrh účastníka konania, ktorým je Poľnohospodárske družstvo so sídlo 034 73 Liptovská Osada, IČO 31624821 ( ďalej len .,žiadateľ·')mení Rozhodnutie orgánu ochrany prírody č. Vl-823/217/2018 ŽP zo dňa 02.02.2018 , právoplatné a vykonateľné dňom 08.03.2018 vo výrokovej časti nasledovne (dokument na stiahnutie)
Zmena správnych poplatkov
03. 01. 2018
Zákonom č. 238/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z- o správnych poplatkoch Podľa Čl. IV, položky 14 a 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1. 1. 2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou. (dokument na stiahnutie)
Smernica o vybavovaní sťažností - NÁVRH
05. 11. 2017
Starosta a obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada podľa § 11 ods.1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) vydávajú túto Smernicu o vybavovaní sťažností na obecnom úrade obce Liptovská Osada (dokument na stiahnutie)
Systém zberu komunálnych odpadov vrátane triedeného zberu v Obci Liptovská Osada
28. 02. 2017
Obec zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1 krát za 14 dní prostredníctvom zberovej spoločnosti . Deň zberu je uvedený v harmonograme zverejnenom na webovej a úradnej tabuli obce. (dokument na stiahnutie)
Oznam
17. 01. 2017

Dôležité upozornenie pre občanov
výber z čl. 4,5,6,7 Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 1/2006

dokument na stiahnutie

Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Trieďme odpad, má to zmysel
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Správa
o hospodárení obce za 1.polrok 2018
VZN 2/2018
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb - . NÁVRH
Prevod podielových daní
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci september
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2018
Územný plán obce Liptovská Osada
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LIPTOVSKÁ OSADA na roky 2018 - 2022

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Juraj Saniga - predseda
0907 601 705
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Peter Mydliar - strojník
0911 610 167
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 19.09.2018