Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Nebulvár
 
Uvítanie detí do života - 10. december 2017
14. 12. 2017
Uvítanie detí do života - 10. december 2017Dňa 10.12.2017 sme oficiálne medzi obyvateľov našej obce slávnostne uvítali 18 detí, ktoré sa narodili od decembra 2016 do novembra 2017. Nie všetky deti, hoci majú trvalý pobyt v obci tu aj trvale žijú, trvale tu žije s rodinami 15 detí. Táto slávnosť sa vždy nesie vo vianočnej atmosfére a je tou najkrajšou slávnosťou v kalendárnom roku. Viac...
Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu
08. 12. 2017
Obec Liptovská Osada ako príslušný správny orgán v zmysle  § 69 ods.1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zvoláva ústne pojednávanie spojené miestnou obhliadkou na deň 18. 12. 2017 (pondelok) o 10.00 hod. Stretnutie pozvaných sa uskutoční na Obecnom úrade v Liptovskej Osade.(dokument na stiahnutie)
Mikuláš 2017
07. 12. 2017
Mikuláš 2017Tento rok 2017 prišiel Mikuláš presne 6. 12. a znova rovno do kostola. Po sv. omši spolu so všetkými deťmi, rodičmi, starými rodičmi rozsvietil vianočný stromček, spoza ktorého sa potom rozsvietil aj krásny ohňostroj, ktorý nám túto peknú, každoročnú akciu skrášlil. Viac...
Členovia MO SZPB v Liptovskej Osade sa stretli na hodnotiacej schôdzi
27. 11. 2017
VČS 2017Dňa 26.11.2017 sa členovia MO SZPB v Liptovskej Osade stretli na hodnotiacej schôdzi, na ktorej privítali okrem svojich členov aj starostu obcu Ing. R. Kuzmu a hosťa Oblastnej organizácie SZPB v Ružomberku. Viac...
Smernica o vybavovaní sťažností - NÁVRH
05. 11. 2017
Starosta a obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada podľa § 11 ods.1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) vydávajú túto Smernicu o vybavovaní sťažností na obecnom úrade obce Liptovská Osada (dokument na stiahnutie)
Systém zberu komunálnych odpadov vrátane triedeného zberu v Obci Liptovská Osada
28. 02. 2017
Obec zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1 krát za 14 dní prostredníctvom zberovej spoločnosti . Deň zberu je uvedený v harmonograme zverejnenom na webovej a úradnej tabuli obce. (dokument na stiahnutie)
Oznam
17. 01. 2017

Dôležité upozornenie pre občanov
výber z čl. 4,5,6,7 Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 1/2006

dokument na stiahnutie

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
04. 03. 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Garantom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je obecná samospráva, užívateľmi programu sú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v obci. (dokument na stiahnutie)
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Rozpočet obce
na rok 2018 - návrh
Návrh dodatku č. 1
k VZN obce   Liptovská Osada
č. 02/2016
Prevod podielových daní
Návrh VZN 2/2017
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci november
Územný plán obce Liptovská Osada
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2017
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Juraj Saniga - strojník
0907 601 705
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 17.12.2017