Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Nebulvár
 
Karneval
 
Oznámenie zámeru prenájmu obecného bytu
12. 01. 2018
Obec Liptovská Osada ako povinná osoba podľa ustanovenia §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje záujem prenájmu obecného bytu č. 1 v obecnej bytovke č. 51. (dokument na stiahutie)
Oznámenie o prerokovaní návrhu hospodárskych opatrení - verejná vyhláška
04. 01. 2018
Slovenská lesnícka spoločnosť a.s., ako vyhotoviteľ programu starostlivosti o lesy (PSL - LHP) oznamuje všetkým súkromným vlastníkov lesov malých výmer v katastrálnom území Liptovská Osada, že prerokovanie návrhu hospodárskych opatrení, ktoré budú súčasťou programu starostlivosti o lesy sa uskutoční dňa 22.01.2018 o 10.30 hod. na Obecnom úrade v Liptovskej Osade. (dokument na stiahnutie)
Zmena správnych poplatkov
03. 01. 2018
Zákonom č. 238/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z- o správnych poplatkoch Podľa Čl. IV, položky 14 a 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1. 1. 2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou. (dokument na stiahnutie)
Uvítanie detí do života - 10. december 2017
14. 12. 2017
Uvítanie detí do života - 10. december 2017Dňa 10.12.2017 sme oficiálne medzi obyvateľov našej obce slávnostne uvítali 18 detí, ktoré sa narodili od decembra 2016 do novembra 2017. Nie všetky deti, hoci majú trvalý pobyt v obci tu aj trvale žijú, trvale tu žije s rodinami 15 detí. Táto slávnosť sa vždy nesie vo vianočnej atmosfére a je tou najkrajšou slávnosťou v kalendárnom roku. Viac...
Smernica o vybavovaní sťažností - NÁVRH
05. 11. 2017
Starosta a obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada podľa § 11 ods.1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) vydávajú túto Smernicu o vybavovaní sťažností na obecnom úrade obce Liptovská Osada (dokument na stiahnutie)
Systém zberu komunálnych odpadov vrátane triedeného zberu v Obci Liptovská Osada
28. 02. 2017
Obec zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1 krát za 14 dní prostredníctvom zberovej spoločnosti . Deň zberu je uvedený v harmonograme zverejnenom na webovej a úradnej tabuli obce. (dokument na stiahnutie)
Oznam
17. 01. 2017

Dôležité upozornenie pre občanov
výber z čl. 4,5,6,7 Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 1/2006

dokument na stiahnutie

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
04. 03. 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Garantom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je obecná samospráva, užívateľmi programu sú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v obci. (dokument na stiahnutie)
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Kaderníctvo - Janka Beláčeková
Kaderníctvo
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci január
Dodatok č. 1 k VZN 2/2016
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2018
Rozpočet obce
na rok 2018
Prevod podielových daní
Územný plán obce Liptovská Osada
 
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Juraj Saniga - strojník
0907 601 705
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 15.01.2018