Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Nebulvár
 
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
13. 11. 2017
Starosta obce podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Osada, ktoré sa bude konať dňa 15. novembra 2017 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu (pozvánka)
Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov
06. 11. 2017

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Liptovská Osada zo dňa 4.11.2017
(dokument na stiahnutie)
Smernica o vybavovaní sťažností - NÁVRH
05. 11. 2017
Starosta a obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada podľa § 11 ods.1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) vydávajú túto Smernicu o vybavovaní sťažností na obecnom úrade obce Liptovská Osada (dokument na stiahnutie)
Zámer prenájmu bytu č. 14 v obecnej bytovke
30. 10. 2017
Obec Liptovská Osada ako povinná osoba podľa §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje záujem prenájmu obecného bytu č. 14 v obecnej bytovke č. 139 (dokument na stiahnutie)
Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu
30. 10. 2017
Obec Liptovská Osada ako príslušný správny orgán v zmysle  § 69 ods.1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zvoláva ústne pojednávanie spojené miestnou obhliadkou na deň 03. 11. 2017 (piatok) o 10.00 hod. Stretnutie pozvaných sa uskutoční na Obecnom úrade v Liptovskej Osade.(dokument na stiahnutie)
Systém zberu komunálnych odpadov vrátane triedeného zberu v Obci Liptovská Osada
28. 02. 2017
Obec zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1 krát za 14 dní prostredníctvom zberovej spoločnosti . Deň zberu je uvedený v harmonograme zverejnenom na webovej a úradnej tabuli obce. (dokument na stiahnutie)
Oznam
17. 01. 2017

Dôležité upozornenie pre občanov
výber z čl. 4,5,6,7 Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 1/2006

dokument na stiahnutie

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
04. 03. 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Garantom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je obecná samospráva, užívateľmi programu sú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v obci. (dokument na stiahnutie)
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Fotosúťaž
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Návrh VZN 2/2017
Konsolidovaná správa za rok 2016
Prevod podielových daní
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci november
Územný plán obce Liptovská Osada
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2017
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Juraj Saniga - strojník
0907 601 705
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 13.11.2017