Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
 
Zápis do MŠ
9. ročník Veľkonočného turnaja v stolnom tenise
23. 04. 2019
9. ročník veľkonočného turnaja v stolnom tenise Už ako býva pravidlom, že na veľkonočnú sobotu si stolní tenisti usporadúvajú stolnotenisový turnaj. Nebolo tomu ináč ani tento rok a tak v sobotu 20.apríla sa zaplnila telocvičňa v Liptovskej Osade záujemcami o tento turnaj, aby si zmerali medzi sebou svoju zdatnosť v tomto športovom odvetví. Viac....
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ
16. 04. 2019
Starosta obce Liptovská Osada podľa ustanovenia §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na uznesenie OZ č. 27/2019 zo dňa 15.04.2019 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade. (požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky)
Verejná vyhláška
11. 04. 2019
Obec Liptovská Osada, stavebný úrad príslušný podľa §117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zmien a doplnení v súlade s § 80 a 81 stavebného zákona oznamuje, že na návrh stavebníka "Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, začalo kolaudačné konanie o kolaudáciu stavby "Liptovská Osada - Vyšný koniec, rekončtrukcia VNP pre 209/tsú Liptovská Osada - salaš - riešenie havarijného stavu....dokument na stiahnutie
Pozvánka na riadne valné zhromaždenie Osadského urbárskeho spolku
04. 04. 2019
Výbor Osadského urbárskeho spolku, pozemkové spoločenstvo Liptovská Osada Vás Týmto pozýva na riadne valné zhromaždenie členov Osadského urbárskeho spolku, ktoré sa bude konať dňa 4. mája 2019 o 14.00 hod. v telocvični Základnej školy s materskou školou v Liptovskej Osade. Prezentácia bude prebiehať od 12.00 hod. vo vestibule Základnej školy s materskou školou. (pozvánka) (návrh stanov)
SPÄTNÝ ZBER OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK
03. 04. 2019
Občania môžu odovzdať opotrebovanú pneumatiku distribútori pneumatík, ktorý je povinný bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky ju bezplatne prevziať (§ 69 ods. 8 zákon o odpadoch). V prípade, že Vám ju neprevezme pneuservis, Obec Liptovská Osada umožňuje bezplatne odovzdať opotrebované pneumatiky do dvora pri Hasičskej zbrojnici. Viac...
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
25. 03. 2019
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 24.04.2019 09:00 do: 24.04.2019 15:30. bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribucná, a.s.. (zoznam odberných miest)
Oznámenie zámeru prenájmu obecného bytu
21. 03. 2019
Obec Liptovská Osada ako povinná osoba podľa ustanovenia § 9a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu obecného bytu č. 6 v bytovke č. 139. (dokument na stiahnutie)
Oznam Urbárskeho spolku p.s., Liptovská Osada
11. 03. 2019
Vedenie Osadského urbárskeho spolku p.s. oznamuje všetkým členom, že bola zriadená e-mailová schránka pre komunikáciu s vedením OUS p.s.
adresa: urbarosada@gmail.com
Vedenie Osadského urbárskeho spolku p.s. oznamuje všetkým členom, že z dôvodu organizačných a technických zmien, nebude dočasne k dispozícii pravidelný čas pre členov, ale v prípade potreby riešenia urbárskych záležitostí, je potrebné telefonicky kontaktovať predsedu výboru na tel. 0915 459 173, prípadne iného člena výboru a dohodnúť si stretnutie na konkrétny termín. Ďakujeme za porozumenie.
Oznam o donáške stravy
11. 03. 2019
Obec Liptovská Osada týmto oznamuje občanom, ktorým sa dovážajú obedy zo Zariadenia opatrovateľskej služby, že lístky na obed im už nebude kupovať opatrovateľka, ale lístky si občania kúpia osobne , alebo prostredníctvom detí, príbuzných, či susedov priamo v Zariadení opatrovateľskej služby v utorky a štvrtky. Viac...
Oznam o legislatívnych zmenách v triedených odpadoch
24. 02. 2019
Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať o dôležitých legislatívnych zmenách (vyhlásené v Zbierke zákonov SR dňa 28.11.2018), ktoré prinášajú zmeny v poplatkoch za uloženie odpadov... viac...
„Podpora opatrovateľskej služby v obci Liptovská Osada“
05. 02. 2019
Podpora opatrovateľskej služby v obci Liptovská Osada Cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby v zariadení sociálnej starostlivosti v obci Liptovská Osada. Uvedený cieľ prispeje k zlepšeniu života klientov, ktorí sú umiestňovaní do zariadenia sociálnych služieb, kedy často opatrovateľ zmierni nepohodu zo zmeny domáceho prostredia, ktorá niekedy nepriaznivo vplýva na celkový psychický a zdravotný stav klientov. Viac...
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liptovská Osada na roky 2016 - 2020
03. 09. 2018
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce) je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. (dokument na stiahnutie)
Zmena správnych poplatkov
03. 01. 2018
Zákonom č. 238/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z- o správnych poplatkoch Podľa Čl. IV, položky 14 a 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1. 1. 2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou. (dokument na stiahnutie)
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste


POZVÁNKA
Sobota v ťahu
Trieďme odpad, má to zmysel
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Územný plán obce - doplnok č. 2
VZN č. x/2019 Zásady tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch
Správa o hospodátení
za rok 2018
VZN č. ......../2019
o niektorých podmienkach držania a vodenia psov
na území Obce Liptovská Osada
Plán kontrolnej činnosti - návrh
Územný plán obce - doplnok č. 1
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2019
Informačná povinnosť
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci marec
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Kútik pre dušu
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LIPTOVSKÁ OSADA na roky 2018 - 2022

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Juraj Saniga - predseda
0907 601 705
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Peter Mydliar - strojník
0911 610 167
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 23.04.2019