Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Pozvánka na divadelné predstavenie
 
Nebulvár
 
Pozvánka na folklór
 
 
Oznámenie o zámere prenájmu pozemku
15. 02. 2018
Obec Liptovská Osada zastúpená starostom obce týmto zverejňuje v zmysle § 9a ods.9 písm. c zákona č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zímer prenájmu časti pozemku vo vlastníctve obce Liptocská Osada (dokument na stiahnutie)
Verejná vyhláška
15. 02. 2018
Obec Liptovská Osada, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení a doplnení § 68 ods.1.,2 stavebného zákona oznamuje, že začalo konanie o povolenie zmeny stavby pred dokončením stavebníkovi "Pavol Klubica, 034 73 Liptovská Osadač. 315 .... (dokument na stiahnutie)
Verejná vyhláška
06. 02. 2018
Obec Liptovská Osada v zastúpení starostom obce ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti, ktorú podalo Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskej Osade.... (dokument na stiahnutie)
Zmena správnych poplatkov
03. 01. 2018
Zákonom č. 238/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z- o správnych poplatkoch Podľa Čl. IV, položky 14 a 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1. 1. 2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou. (dokument na stiahnutie)
Smernica o vybavovaní sťažností - NÁVRH
05. 11. 2017
Starosta a obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada podľa § 11 ods.1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) vydávajú túto Smernicu o vybavovaní sťažností na obecnom úrade obce Liptovská Osada (dokument na stiahnutie)
Systém zberu komunálnych odpadov vrátane triedeného zberu v Obci Liptovská Osada
28. 02. 2017
Obec zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1 krát za 14 dní prostredníctvom zberovej spoločnosti . Deň zberu je uvedený v harmonograme zverejnenom na webovej a úradnej tabuli obce. (dokument na stiahnutie)
Oznam
17. 01. 2017

Dôležité upozornenie pre občanov
výber z čl. 4,5,6,7 Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 1/2006

dokument na stiahnutie

Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Nové lesné porasty po komasácii
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci február
Dodatok č. 1 k VZN 2/2016
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2018
Rozpočet obce
na rok 2018
Prevod podielových daní
Územný plán obce Liptovská Osada
 
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LIPTOVSKÁ OSADA na roky 2018 - 2022

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Juraj Saniga - predseda
0907 601 705
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Peter Mydliar - strojník
0911 610 167
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 20.02.2018